Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële toelichting

Programma 3 Veiligheid

Bedragen in euro's

Toelichting:

  • + = begrotingsoverschot
  • - = begrotingstekort


Bijdrage VRU (begroting 2024)

In de begroting 2024 van de VRU stijgt de bijdrage van de gemeente Woudenberg structureel met € 99.000. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de ijkscores en loon- en prijsstijgingen.


Overige (kleine) posten

De overige kleine verschillen in programma 3 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 1.410 vanaf 2024. Dit betreft: Gemeentelijke bijdrage uitvoering integraal Veiligheidsplan.


Terugdraaien bezuiniging slachtofferhulp

In de begroting 2023-2026 is structureel een stelpost van € 150.000 opgenomen inzake het terugdraaien van bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 een besluit genomen welke bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Deze zijn verwerkt in de verschillende programma’s van de begroting.

Uitbreiding 1,0 fte BOA naar loonkosten

De post uitbreiding 1,0 fte BOA wordt overgeheveld naar salariskosten via programma 5.

Loonkosten

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2023 wordt in 2024 € 143.500 meer loonkosten toegerekend aan programma 3. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.