Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 3

Maatschappelijk effect 3 - Verbindingen tussen zorg en veiligheid

Wat willen we bereiken?

De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We doen dat door het creëren van een integrale (beleids-)aanpak, het maken van afspraken met partners over onder meer op- en afschaling van casuïstiek en informatiedeling en het lokaal en bovenlokaal leggen van de benodigde verbindingen.


Wat gaan we ervoor doen?

Woudenberg kent, net als andere gemeenten, ook een groep inwoners die in kwetsbare situaties verkeren. Om deze inwoners te helpen en om de veiligheid(gevoelens) en overlast voor de omgeving beheersbaar te maken, is intensieve samenwerking nodig tussen het Sociaal Domein en team Openbare Orde en Veiligheid. Bij het dichter bij elkaar brengen van zorg en veiligheid, hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • zorg- en veiligheidsprofessionals werken intensiever samen aan concrete veiligheidsvraagstukken;
  • meer ‘eropaf’;
  • investeren in kwetsbare groepen;
  • signalen herkennen en oppakken;
  • ruimte maken voor maatwerk: doen wat nodig is.

Vanuit de basis richten we ons op verschillende doelgroepen. Hierbij moet gedacht worden aan jeugd, slachtoffers en daders bij huiselijk geweld, mensen met onbegrepen en gevaarlijk gedrag en multi-probleem gezinnen. In 2024 willen we in dit kader verdere stappen zetten in de verbinding tussen zorg en veiligheid en in het bijzonder als het gaat om onze rol in het Zorg- en Veiligheidshuis, waar de multiprobleemcases worden behandeld. De verbinding tussen het Zorg- en Veiligheidshuis en de gemeente wordt verder versterkt, zodat onze inwoners daar goed bediend worden en partners onderling goed afstemmen. Er is een eenduidige aanpak waar een ieder zich aan committeert.