Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Procedure begrotingsbehandeling

De procedure van de begrotingsbehandeling zal als volgt verlopen:


I. Aanbieden begroting

Uiterlijk 21 september 2023 wordt de beleidsbegroting 2024 digitaal (per mail) aangeboden aan de raad via de reguliere weg, het RIS/de GO-app.


II. Indienen technische vragen

Uiterlijk maandag 02 oktober 2023 voor 09.00 uur kunnen de raadsfracties technische vragen en hun inbreng voor de Algemene Politieke Beschouwingen indienen bij Duncan Ruseler (directeur/gemeentesecretaris) en de griffie (Sandra Lenderink/Janneke Vos).


III. Schriftelijke beantwoording technische vragen

Vrijdag 06 oktober 2023 wordt digitaal (per mail) de beantwoording van de technische vragen via de raadsgriffier aangeboden aan de raad.


IV. Behandeling in de raadscommissie

Behandeling beleidsbegroting 2024 vindt plaats in de raadscommissievergadering van dinsdag 10 oktober 2023 om 19.30 uur met een uitloopmogelijkheid op woensdag 11 oktober om 19.30 uur.


V. Vaststelling in de raad

Tenslotte is donderdagavond 26 oktober 2023 vanaf 20.00 uur de raadsvergadering gepland, waarin aan de orde komen:

  • alle stukken met betrekking tot de begroting 2024 en de meerjarenbegroting t/m 2027;
  • de voorstellen inzake vaststelling van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting t/m 2027.