Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunten samenstellen concept begroting

Voor de jaren 2024-2027 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

1.  Aantal inwoners

14.600

14.600

14.600

14.600

2.  Aantal woonruimten

5.800

5.800

5.800

5.800

3.  Salarissen (cao-verhoging)

5,2%

-

-

-

4.  Prijsstijging kosten derden

div

-

-

-

5.  Prijsstijging energiekosten

0,0%

0,0%

0,0 %

0,0%

6.  Renteomslag

0,0%

0,0%

0,0 %

0,0%

7.  Rente nieuwe investeringen

0,0%

0,0%

0,0 %

0,0%

8.  Rente grondexploitaties

0,0%

0,0%

0,0 %

0,0%

9.  Tarief OZB woningen

3,1%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

10. Tarief OZB niet woningen

3,1%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

11. Tarief rioolheffing gebruiker

0,0%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

12. Tarief rioolheffing eigenaar

0,0%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

13. Tarieven afvalstoffenheffing

0,0%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

14. Tarief toeristenbelasting (per overnachting)

3,1%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

15. Tarief hondenbelasting (per hond)

3,1%

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen

jaarlijks opnieuw bepalen


Toelichting uitgangspunten

 1. Aantal inwoners: Inschatting op basis van werkelijk aantal inwoners medio juli 2023 en verwachte toename tot 1 januari 2024. Toename 2025 en verder wordt pas meegenomen in de volgende begrotingen aangezien de kosten van toename inwoners ook pas in de volgende begrotingen wordt meegenomen.
 2. Aantal woonruimten: Inschatting aantal woonruimten gesplitst in woonfunctie, logiesfunctie, personen zorginstelling en uitwonende studenten. Vooral op basis van werkelijk aantal per 1 januari 2023 en verwachte toename tot 1 januari 2024. Toename 2025 en verder wordt pas meegenomen in de volgende begrotingen aangezien de kosten van toename inwoners ook pas in de volgende begrotingen wordt meegenomen.
 3. Salarissen (cao-verhoging): Inschatting op basis van raming Centraal Planbureau maart 2023 (loonvoet sector overheid 2024). Dit percentage is ook benoemd in de meicirculaire 2023 van het Rijk.
 4. Prijsstijging kosten derden: Waar nodig worden budgetten bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen. De budgethouder doet daar een voorstel voor.
 5. Prijsstijging energiekosten: De energiebudgetten van de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting zijn in de begroting 2023-2026 flink bijgesteld. In de conceptbegroting 2024-2027 worden de energiebudgetten op het niveau gehouden van de begroting 2023-2027. Recent is voor gas en elektra een nieuw contract afgesloten met Vattenfall voor de jaren 2024 en 2025. In de periode september t/m november 2023 worden door het energiecollectief, waar Woudenberg bij is aangesloten, de prijzen vastgelegd voor het jaar 2024.
 6. Renteomslag: Wordt op 0% ingeschat.
 7. Rente nieuwe investeringen: Wordt op 0% ingeschat.
 8. Rente grondexploitaties: Wordt op 0% ingeschat.
 9. Tarief OZB woningen: 3,1% is inschatting op basis van raming Centraal Planbureau maart 2023 (inflatie, nationale consumentenprijsindex cpi 2024). Dit percentage is ook benoemd in de meicirculaire 2023 van het Rijk.
 10. Tarief OZB niet woningen: 3,1% is inschatting op basis van raming Centraal Planbureau maart 2023 (inflatie, nationale consumentenprijsindex cpi 2024). Dit percentage is ook benoemd in de meicirculaire 2023 van het Rijk.
 11. Tarief rioolheffing gebruiker: In het Waterplan 2020-2024 is voorgesteld het tarief voor rioolheffing vanaf 2020 te laten stijgen met € 5 (+/-2,1%) per jaar zodat in 2024 het kostendekkend tarief van € 238,82 (excl. inflatie) wordt gerealiseerd. In 2023 bedraagt het totaaltarief (gebruiker en eigenaar) voor rioolheffing € 247,60. Hiermee is het kostendekkend tarief bereikt. Voor 2024 worden de tarieven bevroren. In 2024 wordt het nieuwe Waterplan opgesteld voor de komende jaren. Na besluitvorming over het nieuwe Waterplan wordt opnieuw beoordeeld en berekend welke tarieven we gaan hanteren.
 12. Tarief rioolheffing gebruiker: In het Waterplan 2020-2024 is voorgesteld het tarief voor rioolheffing vanaf 2020 te laten stijgen met € 5 (+/-2,1%) per jaar zodat in 2024 het kostendekkend tarief van € 238,82 (excl. inflatie) wordt gerealiseerd. In 2023 bedraagt het totaaltarief (gebruiker en eigenaar) voor rioolheffing € 247,60. Hiermee is het kostendekkend tarief bereikt. Voor 2024 worden de tarieven bevroren. In 2024 wordt het nieuwe Waterplan opgesteld voor de komende jaren. Na besluitvorming over het nieuwe Waterplan wordt opnieuw beoordeeld en berekend welke tarieven we gaan hanteren.
 13. Tarief afvalstoffenheffing: Op basis van geschatte uitgaven en inkomsten 2024 kunnen de tarieven voor afval gelijk blijven ten opzichte van 2023.
 14. Tarief toeristenbelasting: Inschatting op basis van raming Centraal Planbureau maart 2023 (inflatie, nationale consumentenprijsindex cpi 2024).
 15. Tarief hondenbelasting: Inschatting op basis van raming Centraal Planbureau maart 2023 (inflatie, nationale consumentenprijsindex cpi 2024).