Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Bestuursagenda en Regionaal Crisisplan VRU 2024 - 2027

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan (bestuursagenda) vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig? De bestuursagenda wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met belangrijke partners van de veiligheidsregio, zoals de gemeenten, politie, waterschappen, defensie, andere veiligheidsregio’s, etc. De missie blijft hetzelfde; een veilige regio voor ons allemaal. Vanuit een solide basis worden nu vervolgstappen gemaakt. De afgelopen jaren kreeg de VRU te maken met crises die niet van tevoren te voorspellen waren geweest zoals de corona- en asielcrisis. Een dichtgetimmerd plan voor de komende 4 jaar is daarom niet realistisch. De ontwikkelkoers geeft richting en biedt ruimte om te acteren op nieuwe ontwikkelingen.

De bestuursagenda is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel (RRP) uit 2023. Daaruit blijkt dat naast de klassieke flitsramp er steeds vaker sprake zal zijn van langdurige crises met een langere aanloopperiode of een ‘creeping’ crisis (een sluimerende, langzaam opkomende, sluipende en vaak langdurige crisis). Natuurbranden en overstromingen vormen de grotere veiligheidsrisico’s. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen de komende jaren belangrijker voor het risicobeeld; onder invloed van klimaatverandering worden weersomstandigheden extremer en minder voorspelbaar; de energietransitie leidt tot de introductie van nieuwe energiebronnen en -dragers. Deze brengen nieuwe risico’s met zich mee die van invloed kunnen zijn op de hulpverlening; als gevolg van extramuralisatie en vergrijzing zijn steeds meer mensen aangewezen op bijzondere voorzieningen of zorg in hun eigen woning en krijgt de VRU tijdens een crisis vaker te maken met verminderd zelfredzame mensen; de verdergaande digitalisering leidt tot meer digitale verstoringen met mogelijke maatschappelijke ontwrichting als gevolg. In de bestuursagenda wordt uiteengezet hoe de VRU omgaat met deze risico’s.

In artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vaststelt. In 2023 is naast de bestuursagenda tevens het Regionaal Crisisplan (RCP) 2024 -2027 vastgesteld. In het RCP staan de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschreven.


Herijking regionale crisisorganisatie

Op 8 februari 2021 heeft de coördinerend functionaris van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de adviseurs crisisbeheersing van de 26 gemeenten (ACB’er) van de VRU gevraagd een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan de bestuurlijk vastgestelde opdracht, namelijk:

”Op basis van een onderzoek naar de uitvoering en uitvoerbaarheid van het huidige systeem gemeentelijke crisisbeheersing 2.0, komen tot een herijking daarvan. Hierbij wordt aandacht besteed aan een heldere afbakening tussen de rol van VRU en de rol van de gemeenten, een verbetering van de governance structuur, en aan het realiseren van meer verbinding tussen de verschillende gemeenten, en de gemeenten en VRU.”

Vanuit het regionaal overleg crisisbeheersing Utrecht (ROCU) is er een ontwikkelgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van het ROCU (ACBers) die deze opdracht hebben aangenomen en aan de slag zijn gegaan met de bovengenoemde opdracht. In fase 1 is de probleemanalyse vastgesteld. In fase 2 heeft het AB zich gecommitteerd aan intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de lokale organisatie van bevolkingszorg. Ook is de richting bepaald waarin we doorontwikkelen door onder andere het vaststellen van vijf uitgangspunten:

  1. Duidelijke afbakening tussen bevolkingszorg en gemeentelijk crisisbeheersing;
  2. De functionaliteit van het Team Bevolkingszorg wordt anders belegd;
  3. Advisering over de aanpak van de crisis in de brede zin op openbare orde veiligheid en bevolkingszorg in het GBT;
  4. Crisiscommunicatie als eigenstandig proces;
  5. Het bestuur van de veiligheidsregio wordt verantwoordelijk voor de regie op de kwaliteit van bevolkingszorg.

Deze twee fases zijn in 2022 afgerond. De ontwikkelgroep is momenteel bezig met de uitwerking van de uitgangspunten. De werkgroep verwacht begin 2024 een integraal eindadvies en een herzien handboek Bevolkingszorg op te leveren. In dit eindadvies zullen de wijzigingen en de consequenties hiervan worden uitgelegd.


Evenementenbeleid

Het huidige evenementenbeleid stamt uit 2014 en wordt in 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad. De voorbereidingen vinden in 2023 plaats. De belangrijkste reden hiervoor is gewijzigde wet- en regelgeving, maar ook opgedane ervaringen uit de afgelopen acht jaar spelen hierbij een rol. Ook de recente wetenschappelijke inzichten over alcoholgebruik en gehoorschade bij publiek door versterkte muziek worden hierin meegenomen. Gedurende de herziening zal participatie van onder andere inwoners en de vaste organisatoren van evenementen in Woudenberg een cruciaal onderdeel zijn.