Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

In de vijf beleidsprogramma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreffen de algemene uitkering, de algemene belastingen, dividenduitkeringen en stelposten. Deze nemen we op bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000