Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Reserves

Reserves

In de kadernota zijn de reserves en voorzieningen opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2024 is een aantal aanpassingen gedaan welke hierna worden toegelicht.

Bedragen in euro's

Reserves

(Bedragen in euro's)

Verwerkt in kadernota

Budgettair neutraal

2024

2025

2026

2027

Vervallen toevoeging algemene reserve

Nee

Nee

460.000

470.000

Vervallen aanwending algemene reserve

Nee

Nee

-800.000

-800.000

Vervallen toevoeging algemene reserve i.v.m. afvalstoffenheffing

Nee

Nee

54.600

54.600

54.600

54.600

Algemene reserve grondbedrijf (verliezen/winsten/rente grondexploitaties)

Nee

Ja

-199.000

-60.662

-13.460


Aanwending reserve kunstwerken

Nee

Nee

733

733

733

733

Aanwending reserve speelvoorzieningen

Nee

Nee

5.395

5.029

5.029

5.029

Toevoeging reserve Sportpark De Grift

Nee

Ja

-53.773

-53.773

-53.773

-53.773

Aanwending reserve Sportpark De Grift

Nee

Ja

38.748

38.748

38.748

38.748

Toevoeging reserve machinepark

Nee

Nee
-5.000

Aanwending reserve machinepark

Nee

Nee

-2.378

-3.271

-3.115

-15.240

Toevoeging reserve huisvesting onderwijs

Nee

Ja

-98.000

-98.000

-98.000

-98.000

Aanwending reserve huisvesting onderwijs

Nee

Nee

9.089

9.089

9.090

1.183

Aanwending reserve overlopende kredieten

Nee

Ja
9.200

Totaal215.414

362.493

-860.148

-862.520

Toevoeging algemene reserve 2024 en 2025 (vervallen)

Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni jl. heeft de VNG aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor de gemeenten ten behoeve van het opstellen van hun begrotingen 2024-2027. Op 14 juli 2023 heeft de VNG dit begrotingsadvies uitgewerkt en via de ledenbrief alle gemeenten daarover geïnformeerd.


Het begrotingsadvies bestaat uit twee onderdelen:

  • Presenteer voor 2024 en 2025 van de meerjarenraming 2025-2027 een sluitende begroting.
  • Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.

Het college stelt aan de raad voor om het begrotingsadvies van de VNG over te nemen. Dit houdt in dat de voorgenomen toevoegingen aan de algemene reserve van € 460.000 in 2024 en € 470.000 in 2025 komen te vervallen.

Aanwending algemene reserve 2026 en 2027 (vervallen)

Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni jl. heeft de VNG aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor de gemeenten ten behoeve van het opstellen van hun begrotingen 2024-2027. Op 14 juli 2023 heeft de VNG dit begrotingsadvies uitgewerkt en via de ledenbrief alle gemeenten daarover geïnformeerd.


Het begrotingsadvies bestaat uit twee onderdelen:

  • Presenteer voor 2024 en 2025 van de meerjarenraming 2025-2027 een sluitende begroting.
  • Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.

Het college stelt aan de raad voor om het begrotingsadvies van de VNG over te nemen. Dit houdt in dat de voorgenomen onttrekkingen aan de algemene reserve van € 800.000 in 2026 en 2027 komen te vervallen.


Toevoeging algemene reserve vervallen i.v.m. afvalstoffenheffing

In 2019 was er een tekort op de afvalstoffenheffing van € 243.816. Deze is toen ten laste gebracht van de algemene reserve. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten de afvalstoffenheffing met € 10 te verhogen zodat de algemene reserve weer aangevuld kon worden. Per 1 januari 2023 zit er € 390.000 in de voorziening afvalstoffenheffing. Conform de afspraken in de begroting 2020 zou nu € 243.816 van de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd moeten worden aan de algemene reserve. Het college stelt voor de toevoeging aan de algemene reserve te laten vervallen zodat de voorziening afvalstoffenheffing in z’n geheel kan worden ingezet ten behoeve van de tarieven afvalstoffenheffing. Met de buffer in de voorziening is het mogelijk de tarieven afvalstoffenheffing voor 2024 niet te verhogen (zie paragraaf Lokale heffingen in deze begroting).

Algemene reserve grondbedrijf (verliezen/winsten/rente grondexploitaties)

In programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen zijn de extra winst- en verliessaldi vanuit de grondexploitaties begroot. Deze worden toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Daarnaast loopt de rente van de grondexploitaties via de algemene reserve grondbedrijf.


Aanwending reserve kunstwerken

Betreft kleine mutaties in de jaarlijkse aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen vervanging bruggen.

Aanwending reserve speelvoorzieningen

Betreft mutaties in de jaarlijkse aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen vervanging speelvoorzieningen.

Toevoeging reserve Sportpark De Grift

Bij de controle van de jaarrekening 2022 heeft de accountant aangegeven dat de voorziening Sportpark De Grift veranderd dient te worden in een reserve. Door deze wijziging zal de jaarlijkse geraamde toevoeging van € 53.773 met ingang van 2023 via de reserves lopen en niet meer via programma 1 in de begroting. Bij programma 1 vervalt de jaarlijkse toevoeging. Deze mutatie heeft geen financiële gevolgen voor de begroting.

Aanwending reserve Sportpark De Grift

Betreft mutaties in de jaarlijkse aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen vervanging/renovatie sportvelden.

Toevoeging reserve kapitaallasten machinepark buitendienst

Om het vervangen van groot materieel van onze gemeentelijke buitendienst beter inzichtelijk te maken is er een meerjarenplanning gemaakt van wanneer welk materieel vervangen moet worden. Het is de bedoeling om de jaarlijkse afschrijvingskosten mee te nemen is de jaarbudgetten op de diverse kostenposten waarvoor het materieel ingezet wordt. De meerjarenplanning bevat een geschatte vervangingswaarde van in het totaal € 815.000 voor het grote materieel met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 10 tot 15 jaar. De huidige reserve is daarvoor ontoereikend. Daarom wordt de reserve structureel extra aangevuld, vanaf 2020 met € 5.000 en daarna jaarlijks met € 5.000 extra tot we in 2028 jaarlijks € 45.000 extra toevoegen aan de reserve.


Aanwending reserve kapitaallasten machinepark buitendienst

Betreft mutaties in de jaarlijkse aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen groot materieel buitendienst.


Toevoeging reserve huisvesting onderwijs

In programma 1 komt de post afschrijvingen nieuwe investeringen onderwijshuisvesting te vervallen. Deze wordt overgeheveld naar de reserves. Dit heeft geen financiële consequenties voor de begroting.


Aanwending reserve huisvesting onderwijs

Betreft mutaties in de jaarlijkse aanwending van de reserve ter dekking van de kapitaallasten investeringen onderwijshuisvesting.

Aanwending reserve overlopende kredieten

Voor het jaar 2027 staan Waterschapsverkiezingen gepland. Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente rijksmiddelen om deze verkiezingen te kunnen organiseren. De rijksmiddelen worden de komende periode toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten zodat in 2027 de kosten van de Waterschapsverkiezingen gedekt kunnen worden uit deze reserve. De uitgaven worden verantwoord in programma 5.