Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

D. Financiering

Inleiding

Deze paragraaf gaat over de uitvoering van de treasuryfunctie. Kenmerkend voor treasury is dat de financiële risico’s aanzienlijk kunnen zijn, er worden grote bedragen beheerd en er dienen omvangrijke risico’s beheerst te worden. De treasuryfunctie beantwoordt de vraag hoe wij het beleid financieren en hoe wij omgaan met het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Gelet op het grote financiële belang en de bijbehorende risico’s zijn wij op het gebied van financiering aan een uitgebreid scala van wet- en regelgeving gebonden. De belangrijkste zijn:

Treasury definiëren wij als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op:

  • financiële geldstromen;
  • financiële posities;
  • hieraan verbonden risico’s.

In de onderliggende pagina's wordt per onderdeel de paragraaf verder toegelicht (zie menu rechterzijde).