Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

A. Lokale heffingen

A. Paragraaf lokale heffingen

Wettelijk kader

In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke heffingen de gemeente aan haar inwoners en bedrijven mag opleggen. Welke heffingen er daadwerkelijk worden geheven, is een keuze van de raad. Gekozen is om verhoging van de belastingdruk zoveel mogelijk te beperken.


Kaderstellende beleidsnota’s

Het beleid in Woudenberg voor de lokale heffingen is opgenomen in:

  • de Kadernota 2024-2027


Huidige lokale lastendruk:


Nederland 2023 (Coelo/CBS)

Woudenberg 2023

Woudenberg 2024

Verschil 2024-2023

Verschil in %

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonhuishouden

€ 867

€ 914

€ 927

€ 12,51

1,37%

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 944

€ 948

€ 961

€ 12,51

1,32%

OZB woningen

0,0890%

0,0840%

0,0866%

0,0026%

3,10%

OZB niet-woningen

0,3145%

0,3361%

0,3465%

0,0104%

3,10%

WOZ waarde gemiddelde

€ 369.000

€ 469.395

€ 469.395

€ 0

0,00%

OZB berekening (WOZ waarde x OZB %)

€ 328

€ 394

€ 407

€ 12,22

3,10%

Afvalstoffenheffing 140 liter container

€ 266

€ 272

€ 272

€ 0,00

0,00%

Afvalstoffenheffing 240 liter container

€ 329

€ 306

€ 306

€ 0,00

0,00%

Rioolheffing éénpersoonhuishouden

€ 199

€ 248

€ 248

€ 0,00

0,00%

Rioolheffing meerpersoonshuishouden

€ 213

€ 248

€ 248

€ 0,00

0,00%

Hondenbelasting (per hond)

€ 33,96

€ 77,26

€ 80,00

€ 2,74

3,55%

Toeristenbelasting (per overnachting)

€ 3,27

 € 1,60

€ 1,65

€ 0,05

3,12%


Beleid Woudenberg

De gemeente Woudenberg kent een aantal heffingen welke wordt gelegitimeerd op basis van belastingverordeningen welke door de raad zijn vastgesteld. Deze heffingen zijn te verdelen in belastingen en retributies.

Onder belastingen wordt verstaan een gedwongen betaling aan de overheid, waar geen individuele prestatie van de betreffende overheid tegenover staat. Een retributie is de vergoeding van een dienst welke de overheid presteert ten voordele van de heffingsplichtige. Op dit punt verschilt zij van een belasting, omdat er bij een belasting geen onmiddellijke concrete tegenprestatie tegenover staat.

Door de gemeente Woudenberg worden de volgende heffingen opgelegd:

  • Belastingen, tot deze groep behoren onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. De opbrengst van deze heffingen is vrij besteedbaar.
  • Retributies, tot de retributies behoren de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolrechten, leges, marktgeld, begrafenisrechten en brandweerrechten. Bij retributies mogen de geraamde inkomsten niet boven de geraamde uitgaven van de betreffende dienst uitkomen. Winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten gelden wettelijk vastgelegde tarieven welke landelijk gelijk zijn, bijvoorbeeld voor het opmaken van aktes van de burgerlijke stand of bij het behandelen van naturalisatieverzoeken. In bepaalde gevallen zijn in hogere wetgeving maximumtarieven opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn de afgifte van paspoorten en identiteitskaarten.

Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

  • voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden;
  • streven naar 100% kostendekking van tarieven en leges;
  • de lokale lastendruk stijgt in principe niet met meer dan de inflatiecorrectie.

In de onderliggende pagina's wordt per onderdeel de paragraaf verder toegelicht. (zie menu rechterzijde)