Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 1 & 2

Maatschappelijk effect 1 & 2 – Adequaat reageren op maatschappelijke onrust & Verhogen meldingsbereidheid

Wat willen we bereiken?

In Woudenberg willen wij ons, samen met andere partners, inzetten op het vergroten van de meldingsbereidheid van inwoners, ondernemers en bezoekers.


Wat gaan we ervoor doen?

  • Verbeterde proactieve communicatie over veiligheidsproblemen. Het belang van actieve betrokkenheid van burgers wordt daarbij benadrukt. De boodschap wordt afgestemd op de lokale veiligheidssituatie met alle mogelijke communicatiemiddelen waarover wij nu beschikken, van persoonlijk contact tot sociale media. Door vergroting van vertrouwen in zowel de gemeente als politie neemt naar verwachting de melding- en aangiftebereidheid toe.
  • Betere communicatie over waar en hoe meldingen gedaan kunnen worden, met als boodschap dat wij meldingen nodig hebben om te weten waar veiligheidsproblemen spelen. Er wordt een voorlichtingscampagne op opgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van de communicatiekanalen van zowel gemeente, politie en openbaar ministerie. Belangrijk hierbij is het verwachtingenmanagement: een melding is immers niet hetzelfde als een aangifte.
  • De gemeente en politie gaan veel meer interactief werken. Het opbouwen van vertrouwen via warme contacten is van groot belang. Nu is het vaak enkel: jullie moeten melden. Laagdrempeliger contact maken, is beter. Interactie tussen burgers en overheid is heel belangrijk. Niet op afstand, maar naar de mensen toe en uitleggen hoe belangrijk melden is, bijvoorbeeld bewustwordingsbezoeken ondermijning buitengebied.
  • Aansluiting bij Melding Misdaad Anoniem (MMA) en dit verder uitbouwen om de meldingsbereidheid te vergroten.


Wij blijven investeren in het oprichten van WhatsApp-groepen in de buurt, het inzetten van Burgernet en het opnieuw onder de aandacht brengen van het gebruik van Mob-eyes[1] en blijven hier actief over communiceren.


[1] * Mob-eyes zijn apparaten die beweging en warmte detecteren en binnen enkele seconden de politie kunnen informeren dat er een inbraak gaande is.