Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

G. Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van het BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid tenminste:

a) Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;

b) Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;

c) Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;

d) Een onderbouwing van de geraamde winstneming;

e) De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken.


In de onderliggende pagina's wordt per onderdeel de paragraaf verder toegelicht (zie menu rechterzijde).