Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

4. Ruimte, wonen en ondernemen

Ruimte, wonen en ondernemen - Programma 4

Visie van het programma

Een vitaal Woudenberg met ruimte voor wonen, werken en samenleven.


Wat houdt het programma in?

Het programma ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd wordt via de diverse beleidsnota’s, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk kader via de Omgevingswet en daarnaast wordt eind 2023 ook de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Het programma heeft ook diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.