Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 4

Maatschappelijk effect 4 - Gezamenlijk aanpakken cybercrime

Wat willen we bereiken?

Cybercriminaliteit is een relatief nieuwe vorm van criminaliteit die steeds ergere vormen aanneemt. Het betreft misdaden die gepleegd worden met een ICT-middel én die gericht zijn op ICT. Naast de strafrechtelijke opvolging door politie en Openbaar Ministerie, is het onze e ambitie om de digitale weerbaarheid van inwoners, ondernemers en eigen organisaties te versterken.


Wat gaan we ervoor doen?

We zetten hiervoor in op bewustwording, preventie, opsporing en vervolging. Daarnaast blijven we investeren in kennis over het fenomeen, verwevenheid met andere domeinen en partners en de steeds nieuwe vormen van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Dit bereiken we door:

  • Weerbaarheid: We verhogen de bewustwording en weerbaarheid van onze inwoners, zoals bij ouderen, ondernemers en jongeren. We vergroten de kennis rond dit thema bij onze interne medewerkers, maar ook bij externe partners. Hierbij maken wij gebruik van nieuwe en innovatieve instrumenten en werken wij samen met partners, zoals Platform Veilig Ondernemen (PVO) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
  • Meer inzicht vanuit de politie en het OM rond daders en slachtoffers. Een aanpak met de veiligheidspartners rond preventie, repressie en nazorg voor de slachtoffers.