Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

VRU

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam:

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Bestuurlijke vertegenwoordiging

M. Jansen

Programma

3 Veiligheid

Gevestigd in

Utrecht

Deelnemende partijen

De veiligheidsregio wordt bestuurd door de 26 burgemeesters in de regio Utrecht. De burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio.

Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling

De veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.

De VRU voert namens de gemeenten wettelijke taken uit op basis van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Deze wet bepaalt hoe gemeenten binnen een veiligheidsregio moeten samenwerken. Maar ook het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bpvr), de Regeling personeel veiligheidsregio’s (Rpvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg), de tijdelijke Wet ambulancezorg (Waz) maken onderdeel uit van het wettelijke fundament.

De VRU heeft uitvoering aan de onderstaande wettelijke taken:

§het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

§het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;

-het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak;

-het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

-het instellen en in stand houden van een brandweer;

-het instellen en in stand houden van een GHOR;

-het voorzien in de meldkamerfunctie;

-het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

-het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten.

De burgemeester neemt namens het college van de gemeente Woudenberg deel in het Algemeen Bestuur van de VRU en kan tijdens de vergaderingen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Naar rato van het aantal inwoners is het aantal stemmen per gemeente bepaald.

Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de GR zelf maar ook wat wij verwachten van deze GR

Het Algemeen Bestuur heeft het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen van de diverse onderwerpen, zoals brandweerzorg, crisisbeheersing, risicobeheersing, GHOR en de meldkamer beschreven.

De Veiligheidsregio Utrecht vervult een centrale rol bij de coördinatie van crisisbeheersing tijdens de Corona-crisis. Naast directe inzet van VRU-medewerkers bij de crisisbeheersing wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke voorzieningen. Daarnaast zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van de hulpverlening en crisisbeheersing te waarborgen. De omvang van de financiële impact is op dit moment niet bekend.

Overige relevante gegevensBedragen in euro's
Bedragen in euro's