Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

IBMN

Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)

Naam:

Inkoop Bureau Midden Nederland

Bestuurlijke vertegenwoordiging

D.C.G. Ruseler

Programma

5 Bedrijfsvoering

Gevestigd in

Vianen

Deelnemende partijen

Gemeenschappelijke Regeling Avres, Gemeente IJsselstein, Gemeente Leusden, Gemeente Molenlanden, Gemeente Montfoort, Gemeenschappelijke Regeling RMN, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Vijfheerenlanden. Gemeente de Bilt, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en Gemeente Woudenberg.

Doelstelling van de stichting

Het doel van IBMN is om naast financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar deelnemers te behalen, inkoop in te zetten als strategisch en tactisch instrument voor waarde creatie.

De visie van IBMN is als volgt: ‘Door het aanbieden van professionele en deskundige inkoopondersteuning, op een manier die nauw aansluit bij de individuele wensen van de deelnemer, willen wij onze deelnemers in staat stellen om naast besparingen ook maximale duurzame impact te realiseren door middel van hun inkoopprojecten.’

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze stichting.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.

IBMN heeft als doel om de inkopen van de gemeente zo voordelig en efficiënt mogelijk te regelen en draagt daarmee bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

IBMN levert (publieke-)inkoopkennis en –capaciteit. Het adviseren over Europese en nationale aanbestedingswetgeving is de primaire rol die IBMN vervult. Dit doen ze in samenspraak met onze gemeente door middel van het uitvoeren van inkoopprojecten, vanaf specificatie tot en met de contractfase. De verschillende inkoopprojecten worden zowel individueel voor Woudenberg alsook met meerdere deelnemers uitgevoerd. IBMN zorgt ervoor dat het inkoopbeleid van Woudenberg (strategisch) aansluit en aangesloten blijft bij het gemeente beleid. Waar gewenst wordt er meegedacht hoe inkoopcontracten optimaal te benutten. Verder worden jaarlijks de spendanalyse voor de gemeente uitgevoerd en heeft Woudenberg de beschikking over een inkooptool.

IBMN is een stichting met 11 deelnemers. Alle deelnemers hebben evenveel invloed middels het Algemeen Bestuur. De gemeentesecretaris van Woudenberg is voorzitter van het Algemeen Bestuur en zit tevens in het Dagelijks Bestuur.

Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de stichting zelf maar ook wat wij verwachten van deze stichting

In de afgelopen vier jaar is de weg ingeslagen om IBMN als zelfsturend team te laten functioneren. Het kernteam bestaat uit drie vaste medewerkers. Zij kunnen ons in verschillen gradaties adviseren en ondersteunen bij inkoopvraagstukken die bij ons voorliggen. Meer specifiek kunnen we het kernteam ook inzetten bij specialistische vraagstukken rondom  ICT/facilitair, werken en/ of Sociaal Domein. Zij worden ondersteund door een DB die naast haar bestuurdersrol ook  als sparringpartner optreedt.

IBMN is een financieel gezonde stichting die op transparante wijze naar haar deelnemers zichtbaar maakt wat zij voor hen doen. Naast transparant zijn, financieel gezond blijven en kwaliteit leveren, streeft IBMN ernaar om (nog) meer zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar te zijn voor haar deelnemers.

Gezien de ontwikkelingen van onder andere vraagfluctuaties (zoals nu bijvoorbeeld stijgende prijzen i.v.m. de Oekraïne crisis) blijft een wendbare en flexibele inkooppartner ook in de toekomst wenselijk. Deze in 2018 ingeslagen weg zal naar verwachting in samenspraak met alle deelnemers van IBMN de komende jaren worden gecontinueerd.

IBMN wil zich meer richten op enerzijds het vergroten van impact op de ondersteuning van de doelstellingen van de deelnemers en anderzijds op het verbeteren van het uitvoeren van de aanbestedingen bij de deelnemers. Door eerder en vaker bij (nieuwe) inkoopprojecten van deelnemers betrokken te raken kan IBMN meer impact realiseren. Deze toegevoegde waarde komt concreet tot uiting in:

•            Rechtmatigheid;

•            Doelmatigheid;

•            Maatschappelijke impact (SDG, Duurzaamheid, Sociale impact).

Risico’s op en invloed in extra bijdrage aan de stichting

Er is niet of nauwelijks risico op extra bijdrage voor wat betreft de vaste kosten IBMN. Eventuele fluctuaties in de jaarlijkse bijdrage voor inkoop komen vooral voort uit de hoeveelheid en grote van inkooptrajecten die wij als gemeente voor onze gemeenschap dat jaar moeten en willen uitvoeren. Door (jaarlijks) in te kopen ‘wat moet’ en daarnaast keuzes te maken in ‘wat kan‘ is een stabiele begroting de afgelopen jaren realiseerbaar gebleken. De verwachting is dat dit voor de komende jaren niet anders zal zijn.

Overige relevante gegevens


Wat is onze begrootte bijdrage

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdrage bedrag

55.950

58.300

58.300

58.300

58.300


Eigen vermogen periode

begin boekjaar 2022

eind boekjaar 2022

Eigen vermogen bedrag

€ 202.354

€ 200.312

Vreemd vermogen periode

begin boekjaar 2022

eind boekjaar 2022

Vreemd vermogen bedrag

€ 136.041

€ 97.865

Financieel resultaat periode

2022 (werkelijk)

2023 (begroot)

Financieel resultaat bedrag

€ -3.673

€ -2.042