Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

RUD

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

Naam:

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht

Bestuurlijke vertegenwoordiging

D.J. Boeve - de Kruif

Programma

4 Ontwikkeling

Gevestigd in

Utrecht

Deelnemende partijen

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en provincie Utrecht.

Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling

 Als het gaat om afval, bodem, water, lucht, geluid, energie, duurzaamheid, (externe) veiligheid, of de Algemeen Plaatselijke Verordening is de RUD Utrecht, in opdracht van de aangesloten overheden, verantwoordelijk voor het afhandelen van vergunningen en meldingen op het gebied van milieubeheer, de Wet bodembescherming, klachtafhandeling en toezicht en handhaving bij bovenstaande punten.

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.


De RUD Utrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de basistaken VTH milieu. De inhoudelijke expertise hebben we in Woudenberg niet meer in huis en is met de samenwerking aan de RUD alle overgedragen. De regievoering op de uitvoering van de (financiële) afspraken ligt uiteraard wel bij Woudenberg. Vanuit die rol hebben we niet alleen invloed op de uitvoering, maar ook een verantwoordelijkheid in de realisatie van de gemaakte afspraken.

Eventuele extra taken worden aan de voorkant, bij het opstellen van het jaarprogramma en uitvoeringsplan met bijbehorende financiële kaders, afgestemd met ons als opdrachtgever.

Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de GR zelf maar ook wat wij verwachten van deze GR

·Project Kleur bekennen: het project ‘Kleur Bekennen’ is gestart met als doel een keuze te maken waar de RUD Utrecht zich als dienst naartoe moet ontwikkelen om in de toekomst meerwaarde te kunnen hebben en houden voor de deelnemers. De keuze die gezamenlijk wordt gemaakt heeft invloed op de concrete vraag hoe vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken van de RUD veranderen. De ontwikkeling van de RUD haakt direct aan op de relevante landelijk ontwikkelingen.

·Omgevingswet: de Omgevingswet heeft gevolgen voor de werkwijze van de RUD Utrecht door bijvoorbeeld wijzigingen vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingsproces, bestuurlijke afwegingsruimte en vergunningverlening, DSO, dienstverleningsniveau en vergunningverlening, Verschuiving van bevoegdheden: bodemtaken van provincie naar gemeenten

·Duurzaamheid en overige ontwikkelingen: veranderende vraag door veranderende opgave bij de gemeenten (RES, klimaatadaptatie, stikstofproblematiek, PFAS, …)

·Organisatieontwikkeling: door veranderende vraag ook verandering ik expertisen van de medewerkers.

Risico’s op en invloed in extra bijdrage aan de GR

Het contract met de RUD is op uurbasis. Extra uren zorgt voor extra kosten. Extra uren zijn mogelijk indien sprake is van meer vergunningaanvragen of door extra controles. Hierover vindt vooraf afstemming met de OG plaats. De ontwikkelingen “kleur bekennen”, invoering omgevingswet en nieuwe bodemtaken zijn nog niet in de begroting van de RUD opgenomen. De corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat dit grote gevolgen heeft gehad voor de productiecijfers van de RUD.


In 2022 is het resultaat mede door de corona-crisis negatief uitgevallen. Dit heeft gevolgen gehad op het eigen vermogen. De prognose is dat het eigen vermogen in de loop van 2024 verder uitgebouwd kan worden.

Overige relevante gegevens


Bedragen in euro's
Bedragen in euro's