Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Beleidskaders

Beleidskaders

Algemeen

Samenwerking

De samenwerking met externe partijen binnen de gemeente Woudenberg kenmerkt zich door het slim en pragmatisch regelen van zaken, het vinden van een passende oplossing voor een specifieke lokale situatie en het motto dat samenwerken iets praktisch moet opleveren. Daarbij is het van belang dat het ‘gevoel’ goed moet zijn. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij de aanleiding om tot samenwerking over te gaan. Deze factoren kunnen ook gezien worden als bedrijfsvoering criteria die voor de gemeente van belang zijn bij een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven, taken en ambities. De in deze paragraaf vermelde bedrijfsvoeringcriteria zijn een selectie van voor Woudenberg belangrijke criteria, die op basis van diverse strategische visie notities van gemeenten en de met de gemeenteraad gehouden workshop zijn geformuleerd.

Uit de diversiteit, aard en verscheidenheid van criteria, die bij de afweging over het aangaan van een samenwerkingsverband aan de orde zijn, kan opgemaakt worden dat het om meer gaat dan uitsluitend het realiseren van een gunstig financieel plaatje. Voor een kleine gemeente als Woudenberg leidt samenwerking over het algemeen niet tot lagere lasten, omdat het salarisgebouw en kapitaalslasten meestal lager zijn dan bij grotere gemeenten die bij (regionale) samenwerking zijn betrokken. Samenwerking is dan ook niet per definitie de oplossing voor elk bezuinigingsvraagstuk, vergroten van kwaliteit van de dienstverlening en verminderen van kwetsbaarheid wegen dan zwaarder.

De onderstaande criteria geven op bedrijfsvoeringniveau uiting en vorm aan de visie waar de gemeente voor staat op het gebied van samenwerkingsvraagstukken. We onderscheiden tien criteria die voor de gemeente Woudenberg van belang kunnen zijn en een basis kunnen vormen bij het aangaan, continueren of beëindigen van een samenwerkingsverband:

  • Kwaliteit: de mate waarin kwaliteitsverbetering en/of optimaliseren van de dienstverlening en/of(beleid)producten bereikt kan worden.
  • Effectiviteit: de mate waarin producten en/of diensten effectiever uitgevoerd of geleverd kunnen worden (prestatieafweging).
  • Efficiency: de mate waarin efficiency in processen en/of dienstverlening bereikt kan worden.
  • Continuïteit: de mate waarin kwetsbaarheid verminderd en continuïteit gewaarborgd kan worden.
  • Betrouwbare partner: bij het aangaan van een samenwerkingsverband wordt gekozen voor een langere termijn samenwerking. Ontwikkelen van een stabiele samenwerkingsrelatie waarbij sprake is van een gedeeld belang en gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Democratische controle: richt zich in ieder geval op:

a.    informatievoorziening gericht op besluitvorming over de samenwerkingsstructuur;

b.    proactieve informatievoorziening aan de raad over politiek/bestuurlijk relevante ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden; en

c.     rechtstreekse informatievoorziening door/namens algemeen bestuur samenwerkingsverbanden (aanstuurbaarheid).

  • Kosten: de mate waarin door middel van samenwerking een financieel voordeel kan worden behaald. (kostenverlaging).
  • Resultaat voor de inwoners: de mate waarin het samenwerkingsverband bijdraagt aan het bereiken van positieve maatschappelijke effecten voor de inwoners.
  • Lange termijn oriëntatie: de mate waarin sprake is van samenwerking op langere termijn.
  • Impact op de ambtelijke organisatie: het effect van het samenwerkingsverband op de achterblijvende (rest van de) organisatie.

Waar voorheen sprake was van wettelijke verplichte bundeling en integratie wordt nu vooral gekeken naar de meerwaarde voor de gemeente van samenwerking op het specifieke onderwerp. Schaalvoordelen en efficiencyvoordelen zijn ijkpunten bij het bepalen van meerwaarde van samenwerking. Gemeentes zullen sneller geneigd zijn om voor specifieke onderwerpen te shoppen bij het samenwerkingsverband waarin het meeste voordeel te behalen valt of waarin het eigen beleid het best vertaald wordt. Of dit de samenwerking ten gunste komt valt te bezien. Het uiteenvallen van een samenwerkingsverband is een risico voor een relatief kleine gemeente als Woudenberg.


Beheersingssystematiek verbonden partijen:


Oprichtingskader

Sturingskader

Financieel kader


Gemeenteraad


De gemeenteraad stelt kaders en geeft toestemming voor deelname aan een verbonden partij.

De gemeenteraad wordt gefaciliteerd in het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol bij verbonden partijen.

De gemeenteraad stelt uitgangspunten en richtlijnen op die worden gehanteerd als financieel kader.

College


Het college besluit tot deelname aan een verbonden partij en maakt hierbij gebruik van het afwegingskader.

Het college zorgt voor een duidelijke uitvoering van de eigenaars- en opdrachtgeversrol.

Het college draagt zorg voor de uitvoering en naleving van de gekozen uitgangspunten en richtlijnen.

Organisatie


De ambtelijke adviseurs ondersteunen en adviseren het college bij het voorstel tot deelname.

De ambtelijke adviseurs zorgen voor eenduidige ondersteuning en advisering over verbonden partijen.

De ambtelijke adviseurs doen een financieel advies aan de hand van de opgestelde richtlijnen en uitgangspunten.


Hieronder volgt per programma een overzicht van de verbonden partijen per 01 januari 2024, welke taken zij voor ons uitvoeren en de eventuele ontwikkeling daarin.


Deelnames gemeente Woudenberg in verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen

Deelnemingen

Stichtingen/Coöperaties

Bestuursconvenant

·Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

·GGD regio Utrecht (GGDrU)

·Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

·afvalverwijdering Utrecht (AVU)

·Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)

·N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

·Vitens N.V.

·Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)

·N.V. ROVA


·Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief

·Coöperatie de Kleine Schans


·Bureau Regio Amersfoort