Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

GGDrU

Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU)

Naam:

GGDrU

Bestuurlijke vertegenwoordiging

M. van de Graaf

Programma

1 Samenleving

Gevestigd in

Zeist

Deelnemende partijen

Alle 26 Utrechtse gemeenten

Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling

De GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) regio Utrecht is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Vanuit een brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevordert én beschermt de GGDrU de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht. Zij doen dat door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Dat gebeurt vanuit een positieve blik op gezondheid: kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving.

De GGDrU maakt deel uit van het zorgsysteem en wil bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

•            Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.

•            Een gezonde en veilige start voor elk kind.

•            Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

•            Iedereen kan meedoen.

•            Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.

De GGDrU voert voor de gemeenten in de regio Utrecht een aantal wettelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en ‘schoolarts’), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, bevolkingsonderzoeken en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast verlenen zij ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte. En ze zorgen ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij een eventuele grotere ramp (GHOR).

Daarnaast nemen de gemeenten gezamenlijk extra taken af bij de GGDrU (bijvoorbeeld toezicht Wmo; aanpak woon hygiënische problematiek) en neemt de gemeente Woudenberg ook zelf nog maatwerktaken af zoals registratietaken en lichte handhaving kinderopvang; stevig ouderschap. Ook dit zijn voor een deel wettelijke verplichte taken maar die hoeven niet perse door de GGDrU te worden uitgevoerd. Gekozen is voor de GGDrU omdat ze deze taken goed kunnen uitvoeren tegen acceptabele kosten. Daarnaast kopen we producten in zoals stevig ouderschap omdat dit bijdraagt aan preventie en het voorkomen van extra zorg.

De wethouder neemt namens het college van de gemeente Woudenberg deel in het Algemeen Bestuur van de GGDrU en kan tijdens de vergaderingen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Naar rato van het aantal inwoners is het aantal stemmen per gemeente bepaald. De gemeente Woudenberg heeft één stem van de in totaal 70 stemmen.

Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de GR zelf maar ook wat wij verwachten van deze GR

De begroting en voorstellen uit de begroting 2024 zijn door het Dagelijks Bestuur afgekeurd. Op dit moment is nog niet bekend wat de inhoudelijke impact op de bestuursagenda hiervan zal zijn.


De bestuursagenda 2023–2026 is gericht op de volgende thema’s:

·Kansrijk opgroeien

·Gezonde leefomgeving

·Langer gelukkig en gezond zelfstandig

·Eigentijds besturen

·Doorontwikkeling interne organisatie

De Corona-crisis heeft veel impact op de werkzaamheden van de GGDrU. Tijdens de bestuursconferentie in het najaar 2020 wordt besproken welke gevolgen dit heeft voor de bestuursagenda. De GGDrU heeft de afgelopen jaren strak begroot maar gezien de financiële situatie waarin een aantal gemeenten zich bevindt, wordt het gesprek aangegaan over het takenpakket va de GGDrU en mogelijke opties om hierop toch nog te bezuinigen.

Risico’s op en invloed in extra bijdrage aan de GR

De GGDrU heeft verzocht om haar medewerkers Marktconform te belonen en onder andere hiervoor een verhoging van de begroting voor te stellen van in totaal 4 miljoen euro. Van de voorgestelde verhoging zou 2,5 miljoen bestemd zijn voor het behouden van personeel en het rekruteren van nieuw personeel.

Tijdens vergadering heeft het dagelijks bestuur echter deze verhoging afgekeurd. De alternatieve begroting, een verlaging van 25% (1 miljoen) op de voorgestelde begroting is aangenomen.


De GGDrU stelt in haar woorden de volgende consequenties op deze verlaagde begroting:

·Verdere toename van het aantal openstaande vacatures.

·Dienstverlening komt verder onder druk te staan waardoor de GGDrU vaker nee moet verkopen.

·Minder gestructureerd kunnen werken met risico op reparatie achteraf.

·Niet compliant aan de regelgeving kunnen werken.

·Langer anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

·De verlaagde begroting maakt een collectieve afname t.b.v. voorgezet onderwijs niet mogelijk. Hierdoor is maatwerk middels individuele verrekening per gemeente noodzakelijk. (meer administratie)

Overige relevante gegevens

De begroting is door het Algemeen Bestuur afgekeurd. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de begroting over de periode 2024-2026 nog aangepast gaat worden.

Bedragen in euro's

Eigen vermogen periode

begin boekjaar 2022

eind boekjaar 2022

Eigen vermogen bedrag

€ 250.000

€ 250.000

Vreemd vermogen periode

begin boekjaar 2022

eind boekjaar 2022

Vreemd vermogen bedrag

€ 22.460.384

€ 27.953.145

Financieel resultaat periode

2022 (werkelijk)

2023 (begroot)

Financieel resultaat bedrag

€ 96.703 positief

€ 0