Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

RWA

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA)

Naam:

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA)

Bestuurlijke vertegenwoordiging

M. van de Graaf

Programma

1 Samenleving

Gevestigd in

Amersfoort

Deelnemende partijen

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.

Doelstelling van de gemeenschappelijke regeling

RWA/Amfors voert voor ons de Wet sociale werkvoorziening uit en richt zich als sociale organisatie op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Amfors biedt ondersteuning richting regulier werk maar ook op de werkplek zelf. Hiertoe stimuleren we de arbeidsontwikkeling van deze groep zodat ze duurzaam, maximaal en op eigen kracht kunnen werken. Dit tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

Wat is het belang voor Woudenberg van deelname aan deze gemeenschappelijke regeling.

-      Wat doen ze voor ons

-      Hoe doen ze dat

-      Wat is onze invloed

-      Worden er extra taken uitgevoerd en zo ja waarom.

Het tot stand brengen van faciliteiten waardoor inwoners met een Sw-indicatie passend werk kunnen verrichten.

De expertise op het gebied van re-integratie, welke is opgebouwd met de leer-business units, kan ook worden ingezet voor de niet-Sw-doelgroep.

Ontwikkelingen/koers.

Zowel van de GR zelf maar ook wat wij verwachten van deze GR

RWA/Amfors ontwikkelt zich naar een flexibel mensontwikkelbedrijf dat meebeweegt met de omvang van de sw-doelgroep. De sw-medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen naar de optimale trede op de werkladder en zoveel mogelijk ‘van binnen naar buiten’. Werk vindt zoveel mogelijk plaats in groeps- en individuele detacheringen, buiten de eigen bedrijven van Amfors. Hierbij houden we rekening met de beperkingen van de medewerkers en staat het welzijn in het werk voorop. De eigen bedrijfsonderdelen blijven een belangrijke aanvulling om voldoende passend werk te realiseren en spelen een significante rol in de ontwikkeling van de medewerkers, maar zijn geen doel op zich. Voor wie de stap naar buiten niet (meer) mogelijk is, blijven we werk binnen de muren van Amfors organiseren.


Deze huidige koers wordt de komende jaren voortgezet langs 3 lijnen:

·Duurzame inzetbaarheid (vitaal vakmanschap);

·Inclusieve innovaties (inclusive Fieldlab);

·Duurzaamheid (Amfors naar klimaatneutraal).

Risico’s op en invloed in extra bijdrage aan de GR

·Risico op extra bijdrage in negatief resultaat

·Risisco op lagere uitstroom dan verwacht

Overige relevante gegevens

Het nadelig resultaat wordt aangezuiverd uit de reserve van de Amforsgroep. Is deze reserve niet voldoende dan wordt het resterende bedrag aangezuiverd door de diverse aangesloten gemeenten. Het grootste deel van onze bijdrage is het doorbetalen van het WSW deel binnen de participatieuitkering in de algemene uitkering.

Bedragen in euro's
Bedragen in euro's