Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële toelichting

Financiële toelichting programma 5

Bedragen in euro's

Toelichting:

 • + = begrotingsoverschot
 • - = begrotingstekort


ICT

Het onderhoud en het beheer van grote applicaties wordt complexer. Veel applicaties worden aan elkaar gekoppeld. Ook de eisen met betrekking tot het veilig houden van de data worden ieder jaar strenger. Hier staat tegenover dat applicatiebeheer binnen de gemeente Woudenberg altijd parttime en bij 1 of 2 medewerkers is belegd. Updates tijdig inplannen, uitrollen en testen en voldoen aan de strenge informatieveiligheidseisen wordt ieder jaar uitdagender. Het is daarom noodzakelijk om de vier grootste applicaties naar de Cloud te migreren. Dit neemt naast eenmalige kosten ook een verhoging van jaarlijkse kosten met zich mee. Deze migratie vindt gefaseerd plaats de aankomende jaren.

De digitale werkplek ziet er volledig anders uit dan 3 jaar geleden. Medewerkers moeten flexibel kunnen werken en gebruiken hiervoor laptops. Deze laptops worden beheerd en beveiligd via licenties. Ook leveranciers gaan steeds vaker werken via licenties die gekoppeld zijn aan een gebruiker in plaats van een organisatie. De gemiddelde kosten per werkplek stijgen jaarlijks. Daarnaast is het aantal medewerkers dat (parttime) in dienst is (mede door externe inhuur) de afgelopen jaren gestegen. Voor een gebruikerslicentie maakt het geen verschil of een medewerker 1 of 5 dagen in de week werkt.Het beheer van de digitale werkplek wordt ook steeds complexer. De inrichting en aanpassing vereist andere en ook meer kwaliteiten. Daar is extra capaciteit voor nodig.

Er worden steeds strengere eisen gesteld met betrekking tot informatieveiligheid. Ook de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) stelt steeds meer eisen waaraan de gemeente moet voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan penetratietesten, monitoring en response. Binnen de gemeente is deze capaciteit en expertise niet altijd voorhanden. Dit betekent dat hier personeel voor ingehuurd moet worden.

Gezien de huidige economische situatie en het daarmee gepaard gaande indexatiecijfer rekenen veel leveranciers dit door aan de klant. Dit zit zowel in onderhoud van de applicatie, licentiekosten als het inhuren van derden. In sommige gevallen is dit contractueel ook zo vastgelegd. In andere gevallen vindt er overleg en onderhandeling plaats. Het resultaat hiervan is dat de standaard indexatie die meegenomen is van 3,5% niet voldoende is. Voor dit jaar komt daar circa 5% extra bij. De verwachting is dat dit de aankomende jaren ook boven de 3,5% zal blijven.


De volgende aanvullende budgetten worden voorgesteld:

Bedragen in euro's

Archiefkosten (e-Depotvoorziening)

Het statisch archief van de gemeente Woudenberg is opgeslagen bij het streekarchief “Archief Eemland”. Overheden gaan steeds meer digitaal werken en archiefbewaarplaatsen moeten voorbereid zijn om dergelijke digital born archiefstukken duurzaam en veilig op te slaan. Daarvoor heeft de Gemeente Amersfoort een e-Depotvoorziening aangeschaft. Deze digitale archiefbewaarplaats wordt gebruikt voor de permanent te bewaren archieven van Amersfoort, regiogemeenten en particuliere archieven. Dit betreft digitaal en gedigitaliseerd archief uit verschillende bronapplicaties zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, fotomateriaal, en bestemmingsplannen. Voor het aansluiten op dit e-Depot wordt naast de reguliere dienstverlening structureel € 17.000 aan extra kosten in rekening gebracht.


Cao personeel (aanpassing 2023)

April 2023 is de Cao gemeenten 2023 afgesloten. Deze Cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Dit akkoord leidt er toe dat in 2023 de gemeentelijke uitgaven aan arbeidsvoorwaarden toenemen Voor de salarisverhoging is een bedrag van € 220.540 begroot, voor het extra verlof € 50.000. De salariskosten 2023 stijgen als gevolg van de nieuwe Cao met € 490.000. De nieuwe Cao werkt ook door voor de jaren 2024 en verder. Het verschil ad € 219.460 is verwerkt in deze begroting 2024-2027.

Cao personeel (raming 2024)

De huidige Cao loopt tot en met 1 januari 2024. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 5,2 %. Dit percentage loonvoet sector overheid 2024 wordt ingeschat op basis van de raming Centraal Planbureau maart 2023. Het extra bedrag dat we aan salariskosten ramen bedraagt € 452.900.

Kosten regio Amersfoort

De kosten regio Amersfoort zijn flink gestegen als gevolg van een aantal grote opgaven waaraan nu en de komende jaren gewerkt zal worden. De regio Amersfoort vraagt de deelnemende gemeenten garant te staan voor de hogere kosten. Indien de deelnemende gemeenten niet garant staan zal met een aantal dossiers gestopt moeten worden. De kosten zullen voor Woudenberg structureel stijgen met € 31.500.

Verwerking stelpost terugdraaien bezuinigingen

In de begroting is een stelpost opgenomen van € 150.000 voor het terugdraaien van de bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 definitief aangegeven welke bezuinigingen terug gedraaid kunnen worden. Het gaat om een structureel bedrag van € 135.291. Het verschil tussen de stelpost en het definitieve bedrag, namelijk € 14.709 wordt als voordeel verwerkt in deze begroting en komt tot uitdrukking bij de verschillende programma’s.

Belastingsamenwerking

De drie gemeenteraden van Veenendaal, Renswoude en Woudenberg hebben recent besloten de werkzaamheden op het gebied van belastingen naar de gemeenschappelijke regeling GBLT over te dragen per 1 januari 2025. De tweede helft van 2023 en heel 2024 zullen in het teken staan van deze overdracht. Hiertoe wordt een werkgroep gevormd waarvan namens Woudenberg ook een afvaardiging aanwezig zal zijn.


De financiële consequenties van de nieuwe belastingsamenwerking zijn als volgt:

Belastingsamenwerking

2024

2025

2026

2027

Vervallen uitvoeringskosten belastingsamenwerking Veenendaal (vanaf 2025)

0

259.729

259.729

259.729

Uitvoeringskosten belastingen via GBLT (vanaf 2025)

0

-212.857

-212.857

-212.857

Loonkosten functie regiefunctionaris (vanaf 2025)

0

-319.26

-31.926

-31.926

Verlaging kosten belastingsamenwerking

0

14.946

14.946

14.946


Telefoonregeling

Vanaf 1 september 2023 komt er een nieuwe telefoonregeling voor het personeel. De telefooncentrale al enige tijd aan vervanging toe. De gemeente Woudenberg heeft zich jaren geleden aangemeld bij GT-Connect. Dit was een gezamenlijke aanbesteding die liep via de VNG. Eind 2022 is de stekker definitief uit deze aanbesteding getrokken, wat betekent dat we een contract kunnen gaan afsluiten met een andere leverancier.

Omdat medewerkers veel flexibeler zijn gaan werken is een vast toestel geen optie meer bij de uitrol van een nieuwe telefooncentrale. Een mobiele telefoon hoort bij de standaarduitrusting van een medewerker. Om dit te kunnen realiseren is er extra budget nodig van € 18.000.

Inhuur personeel balie burgerzaken

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Na de huidige reisdocumentendip van 2019 tot en met 2023, gaan we vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur. Deze piek duurt naar verwachting tot 2029. Voor deze piek wordt extra capaciteit ingezet.

Opbrengst secretarieleges (reisdocumenten)

Meer opbrengsten vanaf 2024 als gevolg van hoger aantal af te geven reisdocumenten. Vanaf 2024 zal het aantal af te geven reisdocumenten met 250 % stijgen aangezien dan de nieuwe cyclus af te geven reisdocumenten begint die in 2014 is ontstaan door de invoering van de langere geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar.

Abonnementskosten / schrijf en bureaubehoeften

Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar kunnen de budgetten abonnementskosten en schrijf- en bureaubehoeften structureel naar beneden worden bijgesteld met in totaal € 10.000.

Ondersteuning diensten CDKS

Op basis van de begroting 2024 van Coöperatie De Kleine Schans is het budget ondersteuning diensten door de gemeente aangepast.

Uitvoeringskosten WOZ/Belastingen Veenendaal

De uitvoeringskosten WOZ/Belastingen vanuit Veenendaal zullen stijgen met € 10.000 (voor alleen 2024) als gevolg van loon- en prijsstijgingen.


Kosten no cure no pay bureau’s WOZ/Belastingen

De kosten van no cure no pay bureau’s bij de afhandeling van bezwaarschriften WOZ worden vanaf 2024 structureel in de begroting geraamd. Vanaf 2025 zijn deze kosten tot een maximum bedrag verwerkt in de uitvoeringkosten WOZ/Belastingen GBLT (vanaf 2025 de nieuwe belastingsamenwerking).

Investering restauratie monumentaal deel gemeentehuis (afschrijvingskosten)

Het monumentaal deel van het gemeentehuis heeft achterstallig onderhoud. In 2021 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor een Plan van Aanpak onderhoud en restauratie buitenkant gemeentehuis door bureau Delfgou. Delfgou heeft een plan gemaakt en een begroting. Op basis van deze stukken is bij de provincie Utrecht een subsidie aangevraagd. De provincie heeft een subsidie beschikbar gesteld van € 135.466 (excl. btw). In de begroting 2023-2026 is een investeringskrediet aangevraagd van € 433.647 (excl. BTW) op basis van een 1e begroting van bureau Delfgou. De netto investering = begroting minus de subsidie van de provincie ad. € 298.181 (€ 433.647 - € 135.466) wordt in 25 jaar afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad. € 11.950 zijn verwerkt in de begroting 2023-2026.

Op basis van de geactualiseerde begroting van bureau Delfgou en de concept begroting van de aannemer verwachten we dat de definitieve begroting minimaal € 100.000 hoger zal uitvallen door stijging van de bouwkosten door hogere uurtarieven van de aannemer en stijging kosten van materialen. De jaarlijkse afschrijvingskosten stijgen structureel met € 4.000.

Overige (kleine) posten

De overige kleine verschillen in programma 5 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 37.553 vanaf 2024. Dit betreffen:

 • Indexering IBMN
 • Werkkostenregeling
 • Indexering verzekeringen
 • Indexering kosten Archief Eemland en uitbreiding aantal m2 archief
 • Indexering inhuur archief wegwerken achterstanden (alleen nog voor 2024)
 • Indexering accountantskosten
 • Verkiezingen
 • Indexering lidmaatschap VNG

Stelpost extra middelen Jeugdzorg 2024-2027 (oude stelposten 2024-2026 komen te vervallen en nieuwe stelposten voor 2026 en 2027)

In de meicirculaire 2023 zijn de extra middelen voor Jeugdzorg voor de jaren 2024 en 2025 definitief geworden, namelijk € 728.760 en € 446.078. De in de begroting 2023-2026 opgenomen stelposten van € 961.101 en € 575.901 voor de jaren 2024 en 2025 komen hiermee te vervallen.

De stelposten voor de jaren 2026 en 2027 zijn op basis van de Hervormingsagenda Jeugd (Rijk en VNG) en de richtlijn van de provincie (onze toezichthouder) naar beneden bijgesteld voor de jaren 2026 en 2027.

Terugdraaien van bezuinigingen

In de begroting 2023-2026 is structureel een stelpost van € 150.000 opgenomen inzake het terugdraaien van bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 een besluit genomen welke bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Deze zijn verwerkt in de verschillende programma’s van de begroting. Voor programma 5 gaat het om:

 • Publicatie gemeentenieuws
 • E-HRM functiewaarderingssysteem
 • Telefonische bereikbaarheid KCC

Griffiekosten en overheveling salariskosten griffie en raad naar apart budget Griffie

Conform raadsbesluit februari 2023 zijn de salariskosten griffie en raad overgeheveld naar een eigen budget Griffie en is het totaalbudget voor de Griffie verhoogd met € 98.000.

Structurele kosten WOO grotendeels naar salariskosten

Het bestaande budget structurele kosten WOO wordt overgeheveld naar salariskosten. Voor deze werkzaamheden is een medewerker in dienst gekomen van de gemeente.

Uitvoeringsbudget WOO vanaf 2027

Betreft kosten beheer en onderhoud van een applicatie en kosten openbaarmaking documenten.

Vervallen incidentele kosten WOO vanaf 2027

Tot en met 2026 ontvangt de gemeente rijksmiddelen voor de incidentele kosten invoering WOO (Wet Open Overheid). Vanaf 2027 komen de rijksmiddelen te vervallen.


Overheveling salariskosten naar inhuur buitendienst i.v.m. urenvermindering medewerker (zie programma 2)

Betreft urenvermindering buitendienstmedewerker (8 uur) waarvoor ingehuurd gaat worden. Een budget van € 13.500 wordt overgeheveld van salariskosten (programma 5) naar het budget Openbaar groen (programma 2).

Regiemedewerker belastingsamenwerking

Door de taken op het gebied van WOZ en belastingen bij GBLT te beleggen, komt de uitvoering op een grotere afstand te staan dan in de huidige situatie waarin Veenendaal deze taken voor ons uitvoert. Om deze afstand zo klein mogelijk te maken en gezien onze ervaringen van de afgelopen jaren waarin de uitvoering bij Veenendaal lag, achten wij de aanstelling van een eigen Woudenbergse regiefunctionaris dan ook van groot belang. Deze regiefunctionaris vormt namelijk de koppeling tussen GBLT en de gemeente.

Diverse budgetten inhuur en loonkosten overgeheveld naar salariskosten programma 5

Betreft verschuiving diverse budgetten inhuur en loonkosten van de verschillende programma’s naar de totaalpost salariskosten in programma 5. Deze verschuivingen hebben geen invloed op de begrotingsresultaten. Het gaat hierbij om:

 • Budget WOO
 • Budget GEO
 • Budget Leerplicht
 • Budget BOA
 • Budget SOZA
 • Budget RO
 • Budget Vergunningverlening

Incidenteel budget inhuur derden

Het college stelt voor om een post voor externe inhuur van € 300.000 op te nemen in de begroting voor het jaar 2024. In 2022 is € 1,12 miljoen aan inhuurkosten geboekt, de voorspelling voor 2023 die gedaan is bij de Voorjaarsrapportage kwam op € 630.000, indien zich geen grote veranderingen voor zouden doen (of nieuwe hogere langdurige ziektevervanging).

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2023 en de Kadernota heeft de gemeenteraad verzocht om een inschatting van het inhuur budget op de lange termijn. We zien echter dat de organisatie nog bezig is om op volle sterkte te komen; er zijn op het moment van schrijven van de begroting nog 8 vacatures en een aantal collega’s die (deels) worden vervangen wegens ziekte. In 2024 wil het college het budget van 2023 nog eens halveren. Vanaf 2025 wordt € 150.000 structureel ingeboekt voor inhuurkosten. Vanaf 2025 was er al € 15.000 begroot waardoor de stijging vanaf 2025 € 135.000 bedraagt.

Over het budget inhuur derden staat aanvullende informatie in het bijgevoegde memo over de staat van de organisatie.

Kosten Waterschapsverkiezingen

Voor het jaar 2027 staan Waterschapsverkiezingen gepland. Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente rijksmiddelen om deze verkiezingen te kunnen organiseren. De rijksmiddelen worden de komende periode toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten zodat in 2027 de kosten van de Waterschapsverkiezingen gedekt kunnen worden uit deze reserve. De uitgaven worden verantwoord in programma 5.

Investering video raadzaal

Het presidium heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een camera-volgsysteem, bovenop een verbetering/professionalisering van het huidige audiosysteem, plus een overzicht van de kosten (inclusief onderhoud en ondersteuning/service). De griffier zal dit onderzoek oppakken. Medio augustus is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheden en de kosten. Vooruitlopend hierop is in programma 5 de investering als p.m. opgenomen.

Bijdrage regio Foodvalley

Op dit moment wordt verkend of Woudenberg mogelijk kan aansluiten bij programma Landbouw in regio Foodvalley. In deze begroting wordt de bijdrage aan Foodvalley als p.m. opgenomen.

Loonkosten (verdeling per programma)

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2023 wordt in 2024 € 606.750 en vanaf 2025 € 638.676 meer loonkosten toegerekend aan programma 5. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.

Kapitaallasten

Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 5.