Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 2

Maatschappelijk effect 2 – De gemeente is actief verbonden met haar inwoners en ondernemers

Wat willen we bereiken?

De kennis en kracht in de Woudenbergse samenleving is groot en als gemeente staan wij naast onze inwoners om samen te kijken wat goed is voor het dorp. Met nieuwe methoden en meer (digitale) communicatiemogelijkheden kunnen we grote slagen maken in de effectiviteit van onze participatie. De gemeente zoekt actief verbinding met haar inwoners en ondernemers, opereert transparant en is benaderbaar. De participatie leidt tot betere resultaten.


Wat gaan we er voor doen?

De gemeente communiceert actief met haar inwoners over gemeentelijke aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, werkzaamheden in de openbare ruimte en evenementen. Ook in tijden van noodsituaties, rampen of andere crisisgebeurtenissen speelt communicatie een cruciale rol. Hiervoor worden er verschillende kanalen ingezet waaronder de website, sociale media, nieuwsbrief en (pers)bijeenkomsten.

Zonder een actieve en effectieve communicatie kan het moeilijk zijn voor inwoners om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kwesties of mogelijkheden voor participatie binnen de gemeente. Juist hierdoor kan de gemeente een omgeving creëren waarin participatie wordt aangemoedigd, inwoners zich gehoord voelen en vertrouwen hebben in het besluitvormingsproces.

Zo is er een startnotie participatie, hierin staat het proces beschreven om te komen tot nieuw beleid. Beleid dat passend is bij wensen en mogelijkheden van dit moment. We kijken eerst welke communicatiemiddelen en methoden er nog meer gebruikt kunnen worden en of dit aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd onderzoeken we bestaande participatie(communicatie)middelen en methoden. Dit zijn uiteindelijk de communicatie-instrumenten die worden gebruikt om participatie te bevorderen en inwoners actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Zonder communicatie geen participatie.

Binnen de communicatiemiddelen wordt een uitsplitsing gemaakt naar een aantal vormen van participatie, te weten digitale participatie (apps/whatsapp/email/digitale onderzoeken) en offline participatie (bewonersavonden/straatinterviews/enquêtes) en permanente participatie (panels/adviesraden etc.).

Voordat er communicatiemiddelen en tools worden ontwikkeld en aangeschaft, wordt er in 2024 eerst een beleidskader participatie vastgesteld en geïmplementeerd. Dit is een belangrijke volgorde in het proces om te komen tot effectief beleid. Het beleidskader fungeert als een richtinggevend document dat de basis legt voor de keuze van communicatiemiddelen en -methoden die passend gebruikt kunnen worden bij participatietrajecten.