Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

 • De gemeente van de toekomst streeft naar passende dienstverlening die klantgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is. Daarbij gaat het zowel over het hoe en wat ze levert alsmede hoe ze communiceert.
 • Inwoners, bedrijven en organisaties verwachten meer maatwerk en zullen steeds meer regie nemen over wie hun gegevens mogen inzien.
 • Het vakgebied burgerzaken is al een paar jaar aan het veranderen door de digitalisering en continu wijzigende wet- en regelgeving. Voorlopig zetten de veranderingen nog door. Gemeenten worden uitgedaagd om hun dienstverlening anders in te richten en meer maatwerk te leveren.
 • In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Na de huidige reisdocumentendip van 2019 tot en met 2023, gaan we vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur. Deze piek duurt naar verwachting tot 2029. Volgens het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) en het ministerie van BZK is de prognose voor de gemeente Woudenberg dat er in 2024 vier maal zoveel aanvragen voor reisdocumenten verwerkt moeten worden als in 2023.
 • Om de golf aan aanvragen tussen 2024 en 2029 weg te werken, worden de openingstijden van loket Burgerzaken verruimd. Dit betekent dat de balie dagelijks geopend is. Vanuit de functie frontofficemedewerker KCC worden medewerkers opgeleid om aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen te kunnen doen.
 • Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om meerdere dagen te kunnen stemmen. Ook wordt bekeken of de gemeente vanaf de Europese verkiezingen in 2024 centraal gaat tellen.
 • Minder inkomsten door minder te sluiten huwelijken in 2024 door de geplande verbouwing van het gemeentehuis.
 • De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de organisatie. Er zal een 0-meting worden gedaan naar de staat van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, zodat er een geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan kan worden opgesteld.
 • Uit landelijk onderzoek blijkt dat de ICT-kosten bij gemeenten gemiddeld de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Dit als gevolg van verdergaande digitalisering en extra personele lasten door meer aandacht voor beveiliging, privacy, applicatie- en gegevensbeheer. Deze trend zet zich de komende jaren door. Daarnaast zijn de indexatiecijfers het afgelopen jaar extreem hoog geweest. Deze indexatie werkt door in de komende jaren en daarnaast is de verwachting dat het indexatiecijfer de komende jaren ook hoger zal zijn dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.
 • Thuiswerken is geen trend meer maar een gegeven. Gegevens worden niet alleen maar in het gemeentehuis geraadpleegd. Investeringen om een veilige flexibele werkplek zijn nodig om te zorgen dat informatie veilig is en blijft.
 • Een flexibele werkplek vraagt ook om flexibele bereikbaarheid. Medewerkers zijn niet altijd meer fysiek aanwezig op kantoor. Om toch snel antwoord te kunnen geven op vragen uit de samenleving wordt de telefooncentrale geïntegreerd met kantoorautomatisering. Daardoor blijft bereikbaarheid op iedere werkplek mogelijk. Een flexibele werkplek vraagt ook om de juiste apparatuur. De gemeente Woudenberg biedt medewerkers naast een standaard laptop ook een mobiele telefoon. De afschrijving op deze apparatuur is hoger dan op de klassieke werkplek waarbij niet iedereen een eigen laptop en mobiele telefoon had, maar de werkplek vast ingericht was op kantoor.
 • ICT gaat steeds meer in de Cloud. Dit zorgt voor een verschuiving en in eerste instantie een verhoging van kosten. Jaarlijkse kosten zullen de aankomende jaren stijgen, terwijl de investeringskosten in eerste instantie blijven om alle data naar de Cloud te migreren.
 • Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft werving & behoud van vast personeel prioriteit voor de komende drie jaar. De krapte zal waarschijnlijk voorlopig niet verdwijnen. Een ander belangrijk thema is vitaliteit en duurzaamheid. In tijden van krapte is het belangrijk in te zetten op het behoud van personeel. Aandachtspunt blijft dat de tekorten in de functiegebieden RO, milieu, bouwkunde en civiele techniek niet belemmeren de activiteiten uit te kunnen voeren.
 • De toenemende digitalisering en het gebruik van online kanalen zorgen voor steeds meer mogelijkheden voor interactie tussen de gemeente en haar inwoners. Het maakt het gemakkelijker voor de gemeente om op een laagdrempelige en snelle manier in gesprek te gaan met haar inwoners. Iets wat bevorderlijk is wanneer het gaat om participatie. Daarnaast wordt het voor inwoners gemakkelijker om snel toegang te krijgen tot informatie. En zij verwacht dit vandaag de dag ook.
 • In het delen van informatie met inwoners gaat kwaliteit boven kwantiteit. We maken steeds meer gebruik van gegevensanalyse om inzichten te verkrijgen in het communicatiebereik, de effectiviteit en het sentiment van berichten. Zo kunnen we investeren in effectieve communicatiestrategieën om bewoners op de juiste manier te informeren, de betrokkenheid te vergroten en de tevredenheid van de gemeenschap te bevorderen.
 • De gemeente streeft naar een nog grotere betrokkenheid van inwoners bij beleidsvorming en besluitvorming. Op dit moment zijn er al meerdere participatieve processen waarbij inwoners actief worden betrokken bij het identificeren van behoeften, het formuleren van oplossingen en het evalueren en creëren van beleid. Daarom wordt er o.a. een nieuw beleidskader participatie opgesteld.
 • Naast onderzoek naar of en hoe bestaande vormen van participatie aansluiten bij de behoeften en wensen van nu. Worden er al stappen gezet voor meer verbinding met inwoners en betere vormen van participatie. En starten we met een panel voor en door mensen met een fysiek beperking.
 • Er is een groeiende behoefte en erkenning van de noodzaak om diverse groepen te betrekken en te vertegenwoordigen in de communicatie-inspanningen van de gemeente. We blijven investeren op het gebruik van duidelijke en begrijpelijke taal voor iedereen, het bevorderen van toegankelijkheid van informatie voor mensen met beperkingen. Zo kan de gemeente een sterker en veerkrachtiger gemeenschapsgevoel bevorderen.