Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 1

Maatschappelijk effect 1 - De participatiebehoefte van inwoners vormt de basis voor beleid

Wat willen we bereiken?

Participatie is voor iedereen, ook inwoners die minder goed de weg naar de gemeente kennen en wij hebben vormen en oplossingen om deze groep juist bij participatie te betrekken. Participatie kent een passende vorm bij de vragen en uitdagingen die voorliggen. Van co-creatie tot aan informeren, we hebben een gereedschapskist die maatwerk oplevert. De gemeente is benaderbaar en toegankelijk, we zijn makkelijk bereikbaar en horen de signalen die komen uit de samenleving. We gaan niet voorbij aan de lokale democratie, de rollen van raad en college zijn in de individuele participatieprocessen helder.


Wat gaan we er voor doen?

Participatie is van groot belang voor een gezonde democratie en een inclusieve samenleving. Met het verstrekken van toegankelijke informatie, via verschillende communicatiekanalen, en het bieden van mogelijkheden voor participatie, kan de gemeente veel inwoners bereiken.

Een passende communicatiestrategie inclusief middelen (on- en offline) helpt bij het plannen en implementeren van gerichte communicatieactiviteiten die participatie stimuleren. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat haar boodschap effectief onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners.

Communicatie moedigt participatie aan. Het betrekken van inwoners bij besluitvormings- en beleidsprocessen en het bieden van mogelijkheden om mee te denken, kan hun betrokkenheid vergroten, hun stem versterken en hen helpen bij het ontwikkelen van actief burgerschap. En dit helpt de gemeente op haar beurt om passend beleid te creëren en dichterbij de inwoners te staan.

Er wordt gewerkt aan nieuw participatiebeleid. Dit beleid wordt voor het eerst op basis van participatie opgesteld en is een samenspel van de gemeenteraad, de gemeenschap en het college. Met in de uitvoering de ambtelijke organisatie. Daarnaast is er ook veel contact met sport- en cultuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, kerken, etc.

Verschillende doelgroepen en een passende participatiemethode inclusief (communicatie)middelen, zijn onderdeel van nieuw beleid dat wordt vastgesteld en geïmplementeerd in 2024. En krijgt haar beslag in een participatieverordening zoals verplicht wordt gesteld in de aankomende wetgeving.

Ook bestaande participatie en communicatiemiddelen wordt onderzocht en aangepast waar nodig om aan te sluiten bij de behoefte, wensen en mogelijkheden van nu. Communicatie is de sleutel tot het succesvol betrekken van inwoners.