Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

Risico's grondexploitaties (bedragen in euro's)

Risicobedrag

Nog te realiseren winst

voorziening

Risico's voor de reserves / begroting

opmerking

Hoevelaar fase I

58.387

404.662Risico kan opgevangen worden binnen grondexploitatie

Hoevelaar fase II

361.592

zit in risico


361.592

Het te verwachten resultaat is positief maar niet positief genoeg om alle risico's op te kunnen vangen. Risico's die zich voordoen gaan eerst ten laste van het resultaat en vervolgens ten laste van de reserve grondbedrijf.

Spoorzone locatie A2

10.420

-19.010

19.010

10.420

Het te verwachten resultaat is negatief. Risico's die zich voordoen gaan ten laste van de reserve grondbedrijf.

430.399

385.652

19.010

372.012


De risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitaties worden, indien mogelijk, binnen het exploitatieresultaat opgevangen. Dit gaat ten koste van de eindwaarde van het project waardoor er minder of geen winst overblijft. Dit heeft gevolgen voor de toevoeging aan de reserve grondbedrijf. Komt de exploitatie negatief uit dan komt dit resultaat ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit laatste is het geval bij Spoorzone A2. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt hier rekening mee gehouden.


Het totale risicobedrag uit de grondexploitaties is € 430.399. Een deel kan opgevangen binnen de eigen grex.

Voor spoorzone A2 is dit niet het geval.

Het risico bedrag dat overblijft is € 372.012 en kan opgevangen worden binnen de algemene reserve grondbedrijf.

Overzicht totaal raming cijfers van de 3 grondexploitaties.

Grondexploitaties

(bedragen in euro's)

Geraamde Boekwaarde 01-01-2024

Geraamde inkomsten

eraamde kosten

Geraamde rente

Geraamde winst

Geraamde Boekwaarde 31-12-2024

Bouwgronden In Exploitatie

Hoevelaar fase I

1.505.578


-1.196.917

0

-154.000

154.662

Hoevelaar fase II

-5.212.711

8.272.530

-4.093.834

0

-45.000

-1.079.015

Spoorzone locatie A2

36.944

0

-36.944

0

0

0

Totaal

-3.670.189

8.272.530

-5.327.695

0

-199.000

-€ 924.353


Complexen nog niet in exploitatie

Er zijn geen exploitaties meer in voorbereiding.


Rentetoerekening in 2024:

De rente die toegerekend wordt vanuit de grondexploitaties naar de begroting wordt gesteld op 0,00%. In 2024 zal de definitieve berekening gemaakt worden.

De cijfers komen uit de laatste herzieningen die in april 2023 door de raad zijn vast gesteld. De totale rente op grondexploitaties voor 2024 is €0.