Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële positite

Financiële positie

Algemene reserve grondbedrijf

Deze reserve is ingesteld ter eerste opvang van mogelijke nadelige grondexploitatiesaldi. De algemene reserve van het grondbedrijf van de gemeente Woudenberg bedraagt per 31 december 2022: € 1.949.444.


Voorzieningen

Voor de te verwachten verliezen zijn voorzieningen gevormd voor in totaal € 19.009:

Spoorzone A2                   €  19.009