Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Hoe om te gaan met de rente op het grondbedrijf

Hoe om te gaan met de rente op het grondbedrijf

Conform de BBV zijn wij niet meer vrij om te bepalen hoeveel rente wij toerekenen aan het grondbedrijf. Het percentage is afhankelijk geworden van het rentepercentage dat wij gemiddeld over aangegane langlopende leningen betalen. Bij afwijking in de jaarrekening kan het zijn dat de door te berekenen rente aangepast moet worden. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekening.


In de kadernota 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 is besloten om vanaf het jaar 2020 de rente die betrekking heeft op het grondbedrijf rechtstreeks toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf. Voor 2020 is gekozen omdat vanaf dat jaar de boekwaarden laag zijn en de gevolgen voor de begroting niet groot zijn.

Zolang de rente op 0% blijft zal er geen toevoeging aan de reserve zijn.


In de begroting 2024 bedraagt de interne rekenrente 0,00%. Door de stijgende rente kan eind 2024 blijken dat we dit moeten herzien.