Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Risicobeheer

Risicobeheer

Om de renterisico’s te beperken geldt er een kasgeldlimiet en een renterisiconorm.


Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar (vlottende schuld). De kasgeldlimiet stelt een maximum aan het aantrekken van kortlopende leningen (vlottende schuld). De kasgeldlimiet is ingevoerd om de gemeente te beschermen tegen de risico’s van het stijgen van de rentelasten, omdat de rente voor kortlopende leningen sterk kan fluctueren. De Wet fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,5% van het begrotingstotaal, in onze gemeente komt dit voor het jaar 2024 uit op een bedrag van € 3,7 miljoen.

De berekening ziet er als volgt uit:

Berekening kasgeldlimiet (bedragen in euro's)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Begrotingstotaal

41.923.438

33.762.427

45.199.138

40.396.498

34.856.169

33.113.936

Maximale percentage (wet Fido)

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Totaal kasgeldlimiet

3.563.492

2.869.806

3.841.927

3.433.702

2.962.774

2.814.685


Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar (vaste schuld). De renterisiconorm maximaliseert het bedrag aan langlopende leningen, welke vernieuwd kunnen worden via herfinanciering en/of renteherziening. De renterisiconorm is ingevoerd om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen, en zodoende het renterisico bij herfinanciering van de vaste schuld te beheersen. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, in onze gemeente komt dit voor 2024 uit op een bedrag van € 6,7 miljoen.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de renterisiconorm over de komende jaren:

Stap

Omschrijving

(bedragen in euro's)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1

Renteherzieningen

2

Aflossingen

3.798.000

4.626.156

2.350.000

2.350.000

500.000

500.000

3

Renterisico (1 + 2)

3.798.000

4.626.156

2.350.000

2.350.000

500.000

500.000

4

Renterisiconorm

8.061.000

6.752.485

6.752.485

6.752.485

6.752.485

6.752.485

5a

Ruimte onder renterisiconorm

4.263.000

2.126.329

4.402.485

4.402.485

6.252.485

6.252.485

5b

Overschrijding renterisiconorm

Berekening renterisiconorm

Begrotingstotaal

41.923.438

33.762.427

33.762.427

33.762.427

33.762.427

33.762.427

Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal

8.384.688

6.752.485

6.752.485

6.752.485

6.752.485

6.752.485Kredietrisico’s

Onze gemeente loopt kredietrisico op door ons verstrekte gelden. Het risico doet zich voor bij het op beleidsmatige gronden verstrekken van leningen (publieke taak). Het risico bestaat dat leningen niet, niet volledig en/of niet tijdig worden terugbetaald (rentekosten).


Het overzicht van de uitgezette gelden ziet er als volgt uit:

Verstrekte geldlening

(bedragen in euro's)

Rekening 2022

 Begroting 2023

 Begroting 2024

 Begroting 2025

 Begroting 2026

 Begroting 2027

Woningbouwcorporaties

1.376.156

1.376.156

0

0

0

0

Stichting Kindercentrum Woudenberg

450.000

427.500

405.000

382.500