Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Wegen en bermen

Wegen en bermen

Op het gebied van onze wegen en bermen is de volgende beleidsnota’s vastgesteld:

Beleidsstuk of beheerplan

Jaar vaststelling

Planperiode

Wegenbeleidsplan ten behoeve van wegen in het buitengebied

1995


Verkeersveiligheidsplan

2005


Gladheidsbestrijdingsplan

2006


Parkeerbeleidsplan

2006


Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

2014


Wegenbeheerplan

2023

2023-2027


Onze belangrijkste gemeentelijke uitgangspunten en het gekozen onderhoudsniveau hebben wij vastgesteld in de Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarnaast zijn er beleidskaders vastgesteld in de het Wegenbeheerplan.

Grote onderhoudswerkzaamheden aan de wegen combineren wij zoveel mogelijk met groot onderhoud aan de riolering, dit om overlast voor de bewoners te beperken én uit oogpunt van financieel voordeel.


Onderhoud

Voor de onderbouwing van de budgetten en de aanbesteding van een nieuw wegenonderhoudscontract (2023-2027) hebben wij een wegbeheerplan opgesteld voor de periode van 2023 tot 2027. Het doel van het beheerplan is enerzijds om inzicht te krijgen in de huidige onderhoudstoestand van de wegen en vast te stellen welke wegen de komende jaren moeten worden aangepakt. Anderzijds welk budget nodig is om deze wegen veilig te kunnen gebruiken en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het uitgangspunt hierbij is het onderhoudsniveau zoals dit in de nota IBOR is vastgelegd.

Blijkens het wegbeheerplan is het grootste deel van de onderhoudsstaat van de wegen voldoende, een klein deel is matig, daarnaast vertoont een klein deel duidelijk groot achterstallig onderhoud. Dit laatste deel zit aan de bovengrens van de landelijke norm. Zowel het deel met matig als achterstallig onderhoud dienen wij met voorrang aan te pakken, ter voorkoming van de kans op ongelukken en het beperken van extra kosten in verband met het noodzakelijke extra onderhoud.


Financiële ontwikkelingen

In april/mei 2022 heeft een inventarisatie en visuele onderhoudsinspectie van de wegen in de gemeente Woudenberg plaatsgevonden. De inventarisatie is bedoeld om de areaalgegevens en vaste gegevens te actualiseren. Met de onderhoudsinspectie wordt de actuele onderhoudstoestand van de wegen in beeld gebracht. De inventarisatie en inspectie vormen de basis voor het opstellen van een onderhoudsplanning. Deze planning is opgesteld voor de periode van vijf jaar (2023-2027) en bestaat uit te nemen onderhoudsmaatregelen op diverse wegen en de bijbehorende kosten van deze maatregelen.

Het benodigde budget voor de eerste 5 jaren is bepaald via de onderhoudsplanning en voor de periode daarna op basis van eenheidsprijzen en onderhoudscycli. Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning is de begroting voor de periode 2023-2027 als volgt:

Bedragen in euro's

Het beschikbare budget voor de jaren 2023-2027 is:

Bedragen in euro's

Er is voor het uitvoeren van groot- en klein onderhoud jaarlijks € 491.367 beschikbaar in de begroting 2024-2027. Voor de periode 2023-2027 is gemiddeld € 489.129 nodig. Over 5 jaar gezien is het jaarlijks beschikbare budget van € 491.367 in de begroting voldoende, echter in het wegbeheerplan (2023-2027) wordt geadviseerd in de jaren 2023 en 2024 achterstallig onderhoud weg te werken waardoor meer tijdelijk budget nodig is dan de beschikbare € 491.367. Besloten is de reserve wegen in te zetten voor de fluctuaties in de benodigde budgetten voor de jaren 2023-2027. In de reserve wegen is per 1 jan 2023 € 682.852 beschikbaar waarvan € 189.000 beschikbaar moet blijven voor project VERDER.


Hierna presenteren wij de financiële informatie over de budgetten betreffende wegen binnen de exploitatie, investeringen en de reserve Wegen:

Wegen en infra

(bedragen in euro's)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

BatenDiverse opbrengsten

5.278

1

1

1

1

1

Totaal baten

5.278

1

1

1

1

1
LastenLoonkosten personeel

154.507

155.525

171.475

171.475

171.475

171.475

Inhuur derden

63.365

0

0

0

0

0

Diverse kosten onderhoud

347.448

518.282

518.282

518.282

518.282

518.282

Belastingen en heffingen

5.500

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Kapitaallasten

7.829

74.710

87.286

90.286

93.286

96.286

Vegen wegen

56.287

55.200

56.900

58.300

58.300

58.300

Totaal lasten

634.936

808.717

838.943

843.343

846.343

849.343
Saldo Wegen en infra

-629.658

-808.716

-838.942

-843.342

-846.342

-849.342

Hierna presenteren wij de financiële informatie over de budgetten betreffende wegen binnen de exploitatie, investeringen en de reserve Wegen.

Bedragen in euro's