Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële toelichting

Financiële toelichting programma 1

Bedragen in euro's

Toelichting:

 • + = begrotingsoverschot
 • - = begrotingstekort


Sport (indexering)

De gemeentelijke bijdrage 2024 aan beide beheersstichtingen wordt in totaal structureel verhoogd met € 17.500 (indexering 2023 en 2024) conform de afspraken met de beheersstichtingen. De indexering valt hoger uit dan begroot als gevolg van de zeer hoge inflatie 2022 welke doorwerkt in de CPI-prijsindexcijfer 2022 die gebruikt wordt voor de berekening van de indexering.


Sport Brede SPUK

Vanaf 2023 tot en met 2026 worden verschillende regelingen op gebied van sport en bewegen, welzijn, sociale basis, leefomgeving en gezondheid samengevoegd in een brede specifieke uitkering van het Rijk, de zogeheten brede SPUK. De budgetten binnen de Brede SPUK zijn deels vervanging van bestaande specifieke uitkeringen (SPUK’s), zoals het voor sport- en leefstijlakkoord, de brede regeling combinatiefuncties en Kansrijke Start.

Het totaalbedrag (€ 599.334) van deze brede SPUK is voor de jaren 2024-2026 als inkomsten en uitgaven in de kadernota opgenomen. Voor de besteding van de middelen wordt momenteel een integraal plan gemaakt, samen met verenigingen en maatschappelijke organisaties. Dit plan wordt opgeleverd in oktober 2023.


Huur Sportzalen gymnastiekonderwijs scholen (indexering)

De gemeentelijke bijdrage 2024 aan De Camp wordt structureel verhoogd met € 12.000 (indexering 2023 en 2024) conform de afspraken met Stichting ABC De Camp. De indexering valt hoger uit dan begroot als gevolg van de zeer hoge inflatie 2022 welke doorwerkt in de CPI-prijsindexcijfer 2022 die gebruikt wordt voor de berekening van de indexering.


Schoolvervoer

Er is landelijke onrust in de vervoersbranche vanwege het chauffeurstekort. Dit voelen we ook in onze regio en hierover zijn we voortdurend constructief in gesprek met onze vervoerders. De huidige contracten leerlingenvervoer lopen deze zomer af. De gemeente is verantwoordelijk dat leerlingen, die dat nodig hebben, in de toekomst verzekerd zijn van veilig, duurzaam en betrouwbaar vervoer van en naar school. De huidige contracten leerlingenvervoer worden met een jaar verlengd zodat we voldoende tijd hebben voor een zorgvuldige nieuwe aanbesteding. De verwachting is dat op basis van de realisatie 2022 en de verhoging van 13,7% van de tarieven de kosten € 17.500 hoger uitkomen dan begroot.


GGD

De GGD Regio Utrecht heeft in haar kaderbrief 2024 aangegeven dat de basistaken onder druk staan. Op basis van uitgangspunten in deze kaderbrief 2024 heeft Woudenberg de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 structureel met € 30.000 verhoogd in de Kadernota 2024-2027. In juni is de begroting 2024 van de GGDrU behandeld in de raad. De raad van Woudenberg heeft net zoals veel andere gemeenten een zienswijze ingediend over de begroting 2024. Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de begroting 2024 afgekeurd. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de begroting 2024 nog aangepast gaat worden. Voorlopig is in totaal het budget met € 123.000 verhoogd (incl. de € 30.000 van de Kadernota 2024-2027).


Zorgkosten Wmo en Jeugdzorg

Voor de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo staat in het financieel overzicht een extra benodigd bedrag van in totaal € 359.370 opgenomen. Dit bedrag is het resultaat van het plussen en minnen van de volgende bedragen en stelposten.

We hebben berekend dat er een bedrag van € 553.171 nodig is om de loon- en prijsstijgingen zorgkosten Jeugd, Wmo en zorgadministratie te dekken. Hiertegenover staat dat er voor 2024 reeds een stelpost van € 688.000 voor loon- en prijsstijgingen in de begroting was opgenomen. Wanneer we de stelpost tegen de extra kosten wegstrepen resteert een positief saldo van € 134.967. Echter van dit saldo moeten nog twee negatieve stelposten uit de begroting worden afgetrokken. Dit zijn de stelposten verlaging kosten door aanpassing voogdij 18+. Deze stelposten hangen samen met een lagere uitkering van het rijk voor de kosten van verblijf als gevolg van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd. Door dit nieuwe woonplaatsbeginstel is Woudenberg niet meer financieel verantwoordelijk voor kinderen die op het moment dat ze voor het eerst jeugdzorg met verblijf nodig hadden niet in Woudenberg woonden. Het gaat hierbij om 15 kinderen. De gemeente Woudenberg hoeft voor deze kinderen de kosten niet meer te dragen, maar krijgt hiervoor ook minder inkomsten in het gemeentefonds. Door de administratieve financiële verhuizing van deze kinderen zijn de zorgkosten gedaald en kunnen we hierdoor vanaf 2024 de stelposten verlaging kosten voogdij 18+ laten vervallen. Bij elkaar opgeteld hebben deze twee stelposten een negatief saldo van € 494.337. Wanneer we daar het bovengenoemde positieve saldo van € 134.967 van aftrekken resteert het negatieve bedrag van € 359.370 dat in het financieel overzicht is opgenomen.

Voor Coöperatie De Kleine Schans is een aanvullende bijdrage van € 565.887 opgenomen. Zoals in de kadernota is opgenomen is de stijging van de uitvoeringssubsidie aan Coöperatie De Kleine Schans deels het gevolg van loon- en prijsstijgingen. En deels door de toevoeging van 3,2 fte aan de formatie van de het sociaal team. Deze toevoeging aan de formatie komt enerzijds voort uit de regiovisie Samen werken aan specialistische jeugdhulp, welke in 2021 door de regionale gemeenteraden is vastgesteld. Hierin staat dat we als gemeenten de komende jaren investeren in het versterken van de lokale teams. Met name in eigenbegeleidingsfunctie. Met als doel dat door het uitbreiden van deze functie het beroep op inzet van specialistische jeugdhulpaanbieders afneemt. Anderzijds komt de toevoeging voort uit de uitwerking van voorstel 80 uit de bezuinigingsdialoog, waar de gemeenteraad in december 2021 mee heeft ingestemd. In deze uitwerking werd voorgesteld om de eigenbegeleidingsfunctie Wmo van het sociaal team uit te breiden.

In de kadernota hebben we aangegeven dat we een bedrag van € 276.000 extra nodig hadden ten opzichte van dat wat in de begroting 2023-2026 voor het jaar 2024 was opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting bleek echter dat bij de berekening één harde bezuiniging op ambulante begeleiding jeugd per abuis over het hoofd was gezien, één bedrag ten onrechte als dekking voor de zorgkosten Wmo oud was meegenomen en het bedrag overheveling meld- en adviespunt niet als dekking was meegenomen terwijl dit wel had gemoeten. Deze drie bedragen bij elkaar opgeteld zijn afgerond € 155.000. Daarmee komt het geprognosticeerde extra benodigde bedrag in deze begroting ten opzichte van het bedrag dat in de begroting 2023-2026 voor 2024 was opgenomen in totaal op (€ 276.000 plus € 155.000 is) € 431.000.

De aangepaste berekening voor de begroting (afgerond € 431.000) samen met de hierboven genoemde stelposten verlaging kosten door aanpassing voogdij 18+ (€ 494.337) zijn bij elkaar opgeteld afgerond € 925.337. Dit komt overeen met het totaal van de twee aanpassingen (€ 359.370 zorgkosten jeugd en Wmo en € 565.887 CDKS is € 925.257) welke in bovenstaand financieel overzicht zijn opgenomen.

Tussen het opstellen van de kadernota en de begroting hebben we in juni een tussentijdse financiële prognose over 2023 vanuit de gemeente Amersfoort ontvangen. De prognose laat zien dat de lichte afname in zorggebruik voor jeugd en Wmo zich ook in 2023 doorzet en dat er voor de begroting 2024-2027 geen extra bijstelling ten opzichte van de kadernota noodzakelijk is. Ook de afronding van de aanbesteding specialistische jeugdhulp in juni, met de afsluiting van het contract met de nieuwe partner MetMaya, leidt niet tot een bijstelling van de begroting ten opzichte van de kadernota. De aanbesteding van MetMaya zal naar verwachting een positief effect hebben om de stijgende kostprijs in te kunnen perken.


RWA

De meerjarenbegroting van het RWA (Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving) laat zien dat de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2024-2027 naar beneden kan worden bijgesteld. Dit is een gevolg van een hoger dan verwachte uitstroom van sociale werkplaats medewerkers waardoor de kosten dalen. Daarom wordt de bijdrage in de kadernota aangepast van € 30.000 naar € 16.000 per jaar een positief verlaging van € 14.000.


Inburgering

Via de algemene uitkering (septembercirculaire 2022) is voor het jaar 2024 extra geld ontvangen voor inburgering. Het extra geld ad. € 26.948 is ook als uitgavenpost ingeboekt. Deze gelden zijn verstrekt vanwege de verhoging van het aantal statushouders die vermoedelijk in 2024 gevestigd gaan worden.


Overige (kleine) posten

De overige kleine verschillen in programma 1 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 19.727 vanaf 2024. Dit betreft:

 • Indexering 2024 jaarlijkse toevoeging voorziening sportpark De Grift
 • Kosten poortwachter dyslexie
 • Programma Lokale inclusie agenda
 • Extra middelen voorschoolse opvang peuters
 • Verzekering (indexering)


Bibliotheek Eemland

Gemeente Amersfoort heeft aan de partnergemeenten, Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg aangegeven, dat er door de stijgende loonkosten en het deels of volledig ontbreken van een her-indexering bij een deel van de partgemeenten, er een structureel tekort is ontstaan. Jaarlijks moet Stichting Eemland meer dan een ton uit de algemene reserve halen om het verlies op te vangen.

Op dit moment vinden er onderhandelingen met de partnergemeenten plaatst waarbij er gerekend wordt op een procentuele verhoging van de bijdrage van Woudenberg van tussen de 4,22 (percentage meicirculaire) en 7,51% (percentage gevraagd door gemeente Amersfoort). De verhoging van de subsidie valt hierdoor tussen de € 10.691 en € 19.026 hoger uit.


Vervallen budget combinatiefuncties/ buurtsportcoaches

Met ingang van 2023 worden de kosten combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (€ 68.984 per jaar) door het Rijk niet mee bekostigd via de algemene uitkering maar via sport Brede SPUK.


Monumentendag

1 keer per 3 jaar organiseert Woudenberg de open monumentendag. In 2026 is dit weer het geval.


Extra middelen armoedebestrijding kinderen

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding kinderen. Voor Woudenberg zal er een bedrag beschikbaar gesteld worden van € 6.285 per jaar.De besteding van deze middelen nemen we mee in de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie minimabeleid 2023.


Vervallen stelpost extra middelen jeugdzorg en transformatiekosten jeugdzorg

In de vorige begroting was een stelpost opgenomen voor verwachte extra rijksmiddelen jeugdzorg van (€ 480.551) voor 2024 opgenomen. In de meicirculaire 2023 heeft het rijk de definitieve extra middelen voor jeugdzorg vastgesteld. Door het definitief worden van de bedragen, kan de stelpost extra middelen jeugdzorg vervallen en kunnen de definitieve bedragen worden opgenomen. De extra middelen zijn lager dan eerder was verwacht. Daarom is het budget transformatiekosten jeugd die de stelpost investeringsmiddelen vervangt naar beneden bijgesteld (€ 200.000 voor 2024).


Extra middelen Wmo

De bedragen die in het bovenstaande financieel overzicht voor de jaren 2025 tot en met 2027 staan opgenomen zijn extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld voor Wmo ten behoeve van compensatie prijsverhogingen.


Vervallen eigen bijdrage Wmo (huishoudelijke hulp)

Door de herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen Wmo bijdrage, verwacht het rijk een afname van het aantal cliënten en daarmee een afname van de kosten. Daarom ontvangt de gemeente vanaf 2026 minder inkomsten van het rijk. Door de herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen Wmo bijdrage verwacht het rijk tevens een stijging aan inkomsten van de eigen bijdrage. Deze bedragen zijn in het overzicht opgenomen onder de post invoering landelijke eigen bijdrage Wmo.


Invoering landelijke eigen bijdrage Wmo

De landelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd. Hiervoor worden we gekort door het rijk via de algemene uitkering (over de periode 2026-2027 totaal -/- € 192.184).


Vergoeding Rijk opvang Oekraïne

Het Rijk heeft de toezegging gedaan dat zij in 2024 de kosten dragen voor de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen aan de Europaweg en Stationsweg en dat zij vanaf 1 januari 2024 minimaal één jaar het normbedrag garanderen voor het totaal aantal plekken dat wordt geleverd. Dit komt neer op een bedrag van € 3.000.000. Vanwege deze harde toezegging van het Rijk hebben we deze vergoeding volledig en eenmalig in de begroting 2024 opgenomen.


Kosten opvang Oekraïne

We gaan in 2024 uiteraard ook kosten maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Europaweg en Stationsweg. Deze kosten worden ingeschat op totaal € 1.750.000. Dit is enerzijds terug te zien in het bedrag van € 1.420.000 wat aan kosten is opgenomen maar ook in het bedrag aan loonkosten van € 330.000.


WSW Subsidiebudget

De bijdrage RWA (WSW-deel) is aangepast naar aanleiding van de meicirculaire 2023. De hogere algemene uitkering wordt één op één doorberekend aan de RWA (€ 12.680 voor 2024).


Toevoeging/ aanwending voorziening Sportpark De Grift (overheveling naar reserves)

Bij de controle van de jaarrekening 2022 heeft de accountant aangegeven dat de voorziening Sportpark De Grift veranderd dient te worden in een reserve. Door deze wijziging zal de jaarlijkse geraamde toevoeging van € 53.773 met ingang van 2023 via de reserves lopen en niet meer via programma 1 in de begroting. Bij programma 1 vervalt de jaarlijkse toevoeging. Deze mutatie heeft geen financiële gevolgen voor de begroting.


Terugdraaien van bezuinigingen

In de begroting 2023-2026 is structureel een stelpost van € 150.000 opgenomen inzake het terugdraaien van bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 een besluit genomen welke bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Deze zijn verwerkt in de verschillende programma’s van de begroting. Voor programma 1 (€ 94.251 voor 2024) gaat het om:

 • Inhuur cultuurcoördinator
 • Subsidie bibliotheek
 • Sport (zachte bezuinigingen)
 • Schuldhulpverlening
 • Inkopen kindplaatsen
 • Subsidie Jongerenwerk
 • Subsidie inkoop niet wettelijke taken
 • Subsidie sociale kracht van de samenleving
 • Re-integratiebudget


Afschrijvingen investeringen onderwijshuisvesting naar reserve

In programma 1 komt de post afschrijvingen nieuwe investeringen onderwijshuisvesting te vervallen (€ 97.869 voor 2024). Deze wordt overgeheveld naar de reserves. Dit heeft geen financiële consequenties voor de begroting.


Inhuur sociale zaken naar salariskosten programma 5

Inhuur sociale zaken loopt via de salariskosten in programma 5 (€ 26.000 voor 2024).


Subsidie regionale omroep

De bijdrage van de regionale omroep wordt volgens de financiële regelgeving overgeheveld naar programma 1 Kunst en cultuur (€ 7.300 voor 2024).


Financiële bijdrage Kansenmakersteam PRT Utrecht

Sinds 2021 functioneert onder de Provinciale Regietafel Asiel en Migratie (PRT) een Kansenmakersteam met als opdracht om samen met gemeenten en partners in de asielketen kansen te vinden en te verzilveren voor oplossingen in de gehele asielketen.

Tot en met 2023 wordt het team gefinancierd door het rijk en de provincie. Vanuit de provincie wordt het verzoek gedaan aan alle Utrechtse gemeenten om vanaf 2024 voor 50 % de kosten te gaan financieren. Voor Woudenberg bedraagt de jaarlijkse financiële bijdrage € 5.000. De verwachting is dat gemeenten uiteindelijk via de algemene uitkering rijksmiddelen zullen ontvangen in het kader van de Spreidingswet, echter op dit moment is dat nog onduidelijk. Vanwege deze onduidelijkheid nemen we de kosten voor nu alleen in 2024 op.


Loonkosten leerplicht naar inhuur

Voor de werkzaamheden leerplicht wordt ingehuurd via de gemeente Leusden (€ 50.000 voor 2024).


Onderwijs leerlingenprognoses (1 keer 2 jaar)

1 keer per 2 jaar laat Woudenberg de leerlingenprognoses opstellen door een extern bureau. In 2026 is dit weer het geval.


Loonkosten (verdeling per programma)

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2023 wordt in 2024 € 378.500 en volgende jaren € 66.700 meer loonkosten toegerekend aan programma 1. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.


Kapitaallasten

Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 1 (€ 11.121 voor 2024).