Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Effect 3- minder inzet specialistische zorg

Maatschappelijk effect 3 – Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening

Wat willen we bereiken?

Door lokale, passende en integrale ondersteuning (maatschappelijk effect twee) willen we de inzet van specialistische, individuele voorzieningen (jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, re-integratietrajecten en schuldhulpverlening) voorkomen. Indien specialistische voorzieningen toch nodig zijn, willen we dit graag zoveel als mogelijk lokaal, passend en collectief inzetten, zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen zodra het kan.


Wat gaan we ervoor doen?

In 2022 zijn we gestart met het toewerken naar een taakgerichte inkoop van de percelen specialistische jeugdhulp, Wmo (inclusief Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV[1]) en Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang. Bij de start gingen we uit van contractering van één (consortium van) aanbieder(s) per perceel en een taakgerichte financiering. De aanbesteding voor de jeugdhulp is afgerond. Per 1 januari 2024 is MetMaya onze nieuwe contractpartner voor alle specialistische jeugdhulp (m.u.v. dagactiviteiten, dyslexie, vervoer jeugd GGZ en LTA). Voor het sociaal team betekent de nieuwe inkoop dat zij nog meer dan voorheen uitvoering geven aan het principe ‘eigen begeleiding door het sociaal team, tenzij’. MetMaya gaat het aantal gebiedsteams specialistische jeugdhulp in de regio uitbreiden, waardoor medewerkers van MetMaya direct met de leden van het sociaal team fysiek samenwerken in Woudenberg. Dit heeft voordelen voor ons sociaal team: zij kunnen gebruik maken van o.a. één toegang, eenduidige procedures en een consultatie & adviesfunctie. Anderzijds zal het tijd en energie vragen om als sociaal team hierop ingespeeld te raken. Daarnaast zal de werkwijze van ons sociaal team meer afgestemd moeten worden op de werkwijze van andere lokale teams in de regio, zodat MetMaya niet te maken heeft met 7 verschillende werkwijzen. Een regionale transformatiemanager gaat ons hierbij helpen. Evenals bij de structuuraanpassing die gevraagd wordt in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming die moet leiden tot meer samenhangende hulp en steun voor het hele gezin.

Behalve de hierboven beschreven gevolgen voor ons sociaal team, vraagt de nieuwe inkoop ook een herinrichting van het accountmanagement, zowel in de regio als op lokaal niveau. Vanaf 2024 werken we in de regio niet meer samen op basis van een dienstverleningsovereenkomst, maar in een centrumgemeenteregeling. Naast de implementatie van de nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp en het toekomstscenario, gaan we in 2024 ook aan de slag met de hervormingsagenda jeugd. De belangrijkste punten waar we in regionaal en lokaal verband als gemeente mee aan de slag moeten zijn: de jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen, zoals onderwijs, volwassen-ggz en bestaanszekerheid, versteviging van de lokale teams en de toegang, het terugdringen van residentiële jeugdhulp (zo thuis mogelijk), vereenvoudiging van uitvoering waaronder minder administratieve lasten en het verbeteren inzicht in het functioneren van het jeugdstelsel met data en monitoring. Ten aanzien van data en monitoring gaan we ook in 2024 verder met het verbeteren van ons eigen lokale dashboard en het analyseren van de cijfers. Om zo beter het gesprek aan te kunnen gaan met ons sociaal team en aanpalende domeinen over de ontwikkelingen die we zien in het zorggebruik en welke maatregelen die mogelijk vragen. Het dashboard geeft belangrijke inzichten die ons in staat stellen inwoners van Woudenberg een betere en specifiekere dienstverlening aan te bieden.

De aanbesteding voor de percelen Wmo (inclusief OMNV) en Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang is ingetrokken nadat de beoogde aanbieder zich terugtrok. Eind 2023 wordt bepaald of en welke aanpassingen nodig zijn om een nieuwe aanbesteding te starten. Daarmee is 2024 voor deze percelen, net als 2023, een overgangsjaar. Ondanks het intrekken van de aanbesteding wordt de bestaande zorgverlening van de Wmo voortgezet en zal de zorg net als voorgaande jaren gewaarborgd zijn.

Met het oog op de doorcentralisatie OMNV in 2025, zetten wij ons in 2024 in op het verstevigen van de sociale basisinfrastructuur van onze gemeenten waar ook psychisch kwetsbare Woudenbergers terecht kunnen zoals laagdrempelige voorzieningen waaronder- inloop en ontmoetingsplekken (zie ook maatschappelijk effect 1).

In 2024 voeren wij vanuit de gemeente zelfstandig cliëntervaringsonderzoeken uit. De cliëntervaringsonderzoeken geeft de gemeente belangrijke inzichten over de ervaring van de inwoners van de gemeentelijke dienstverlening.

Het kabinet heeft aangekondigd dat het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo per 2025 gaat verdwijnen en plaats maakt voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Met name de vraag naar hulp in het huishouden is na de invoering van het abonnementstarief (een vast bedrag voor iedereen) sterk gestegen. De verwachting is enerzijds dat door de inkomensafhankelijke eigen bijdrage de vraag zal afnemen. Anderzijds stijgt de vraag door de vergrijzing en het beleid om ouderen steeds langer thuis te laten wonen. De financiële effecten van de eigen bijdrage zijn onzeker. Het is namelijk nog niet duidelijk hoeveel het Rijk de bijdragen van het gemeentefonds zal korten. Daarnaast wordt de compensatie van gemeenten bij de invoering van het abonnementstarief nu waarschijnlijk grotendeels teruggedraaid. In 2024 bereiden wij ons voor op deze wijziging.

De Nationale Ombudsman heeft op basis van onderzoek naar de praktijk van de Wmo in Nederland aanbevelingen gedaan. Aan dit onderzoek is vanuit de gemeente Woudenberg een actieve inbreng geleverd. De aanbevelingen richten zich op het borgen van de eigen regie van inwoners, het benutten en waarderen van de adviesraden sociaal domein en duidelijkheid over waar de inwoner laagdrempelig terecht kan met een klacht. In 2024 willen we met name inzetten op het verbeteren van de wijze waarop wij als gemeente omgaan met klachten door bijvoorbeeld een klachtencommissie om de bereidheid voor het indienen van klachten te stimuleren naast de huidige klachtenprocedure van Coöperatie de Kleine Schans. Dan gaat het over een plek waar inwoners terecht kunnen, maar ook op alertheid bij alle professionals om signalen op te pakken en zo klachten te voorkomen.


[1] Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV) heette voorheen Beschermd wonen (BW).