Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Effect 2- samen met inwoners

Maatschappelijk effect 2 – Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen

Wat willen we bereiken?

Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dicht bij het huishouden opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een professional) maar gaan waar mogelijk naar het huishouden toe. In gezamenlijkheid komen we tot een passend plan van aanpak. Dit betekent: eerst samen helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna met het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden bereikt. Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen en gebaseerd op één plan van aanpak.


Wat gaan we ervoor doen

We werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties en Coöperatie De Kleine Schans (CDKS) om bovenstaande doelstelling te realiseren. De medewerkers van CDKS werken vanuit een integrale, generalistische en context-gebonden aanpak aan passende oplossingen op de gestelde ondersteuningsvragen. Bij het verlenen van hulp staat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner centraal. Dit betekent niet dat we inwoners aan hun lot overlaten: als er (specialistische) hulp nodig is, wordt passende hulp geboden. Naast de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, leerplicht en leerlingenvervoer richt de coöperatie zich met haar leden op de opgave om te komen tot alternatief, lokaal en preventief aanbod dat beter aansluit bij de vragen van inwoners. Het sociaal team en team samenleving vormen samen de spil in het realiseren van de veranderingen in het zorglandschap omdat zij de schakel vormen tussen de sociale basisinfrastructuur en de specialistische hulp.

Door de hoge inflatie en onzekere energiekosten komen steeds meer huishoudens financieel in de knel. Hierdoor neemt het risico dat kinderen in armoede opgroeien toe. In 2023 wordt het minimabeleid van de gemeente geëvalueerd om tot verbetervoorstellen te komen. Belangrijke uitgangspunten zijn het vertrouwen in de burger, het vereenvoudigen van het systeem en het bevorderen van de toegankelijkheid. Ook is het belangrijk dat de regelingen voor kinderen ook daadwerkelijk bij de kinderen terecht komen en er maatwerk is voor inwoners die tussen wal en schip vallen. In 2024 verwerken we de verbetervoorstellen uit de evaluatie in nieuw beleid, wat mogelijk leidt tot verschuivingen in het budget van de minimaregelingen.

Eén van de mogelijke verbetervoorstellen ten aanzien van schuldhulpverlening is het inzetten van saneringskredieten in plaats van minnelijk schuldhulpverlening. Met saneringskredieten worden schuldeisers aan het begin van het traject volledig afgelost en heeft de schuldenaar één lening bij een kredietbank. De gemeente staat garant voor de aflossing van het krediet. In 2024 wordt onderzocht of dit voorstel voor Woudenberg passend is.

Momenteel wordt de re-integratie consulent en inburgeringscoach functie uitgevoerd door één en dezelfde externe inhuur omdat die persoon zowel expertise heeft in inburgering als re-integratie. Deze functies worden normaliter uitgevoerd door iemand in dienstverband om de continuïteit te bevorderen. Echter, het is lastig om één iemand voor beide functies in dienstverband aan te nemen. De inhuur hanteert momenteel relatief lage tarieven. Er zijn echter beperkingen op de duur dat dezelfde partij ingehuurd kan worden (aanbestedingsregels). Bij een wijziging van de inzet op deze functies kunnen de kosten hoger uitvallen.

De landelijke overheid heeft in 2023 een aantal incidentele- en structurele koopkrachtmaatregelen getroffen om de gevolgen van de gestegen (energie)prijzen te verzachten. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de Energietoeslag. Afhankelijk van de economische situatie en de ontwikkelingen op de energiemarkt overweegt het Rijk een zestal koopkrachtmaatregelen in te zetten. Eén van deze opties is om de Energietoeslag via het toeslagensysteem te laten lopen in plaats van uitvoer door de gemeente. Het is nog niet duidelijk of de Energietoeslag ook in 2024 weer uitgekeerd gaat worden. Andere opties betreffen landelijke maatregelen waar nog geen gemeentelijke consequenties in zijn voorzien. Daarnaast stelt het Rijk €200 miljoen beschikbaar voor de jaren 2022-2024 bedoeld voor vroegsignalering en de bijzondere bijstand. De verdeling van dit budget onder alle gemeenten is nog onbekend.

Sinds 2023 huisvest Woudenberg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in een Nidos locatie. De Nidos locatie kan in totaal vijf amv’s huisvesten. Tot zij 18 zijn worden de amv’s in principe begeleid door Nidos. Vanaf het achttiende levensjaar vallen de ex-amv’s onder de reguliere dienstverlening gereguleerd in o.a. de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wet Inburgering. De gemeente is vanaf dan verantwoordelijk voor de begeleiding en huisvesting van de dan ex-amv’s. Aangezien ex-amv’s een kwetsbare groep is zet de gemeente in op (extra) benodigde begeleiding en monitort de voortgang. De gevolgen van het huisvesten van en begeleiding van amv’s kan consequenties hebben voor de uitgaven van 2024.