Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

  • De bestaanszekerheid van inwoners staat nog steeds onder druk door de hoge inflatie en de onzekerheid over energiekosten;
  • In alle zorgdomeinen (WLZ, ZVW, Wmo, Jeugdwet, MO) stijgt de vraag naar zorg, terwijl de budgetten dalen en we te maken hebben met een toenemend personeelstekort in de zorg;
  • In Woudenberg leven in de toekomst steeds meer kwetsbare mensen door de toename van (oudere) ouderen (dubbele vergrijzing), mensen die uitstromen uit verblijfsinstellingen (uit de jeugdhulp en volwassenen uit begeleid/beschermd wonen);
  • Het Rijksbeleid is erop gericht ouderen steeds langer thuis te laten wonen. Dit zorgt voor een stijging en verandering van de zorgvraag onder ouderen;
  • Onderzoek laat zien dat er sprake is van een stijging van psychische kwetsbaarheid en een toename van eenzaamheid onder jongeren, volwassenen en ouderen als gevolg van de coronapandemie;
  • Woudenberg heeft relatief veel inwoners onder de 18 jaar en ook hier zien we de aanhoudende landelijke tendens dat steeds meer jongeren een zorgvraag hebben;
  • Net zoals in heel Nederland groeit in Woudenberg het aantal mensen met een migratieachtergrond. In 2015 had 8,5% van de Woudenbergers een migratieachtergrond, in 2022 was dat 11,4%. In Woudenberg vangen we ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne op en 5 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast hebben we te maken met een verhoogde taakstelling van statushouders;
  • In Woudenberg zijn de cijfers van mensen die sporten en bewegen te vergelijken met het landelijk niveau; 51% van de bewoners voldoet aan de beweegrichtlijn en 25% van de mensen is lid van een sportvereniging.