Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Effect 1- gezondere leefstijl

Maatschappelijk effect 1 – Gezondere leefstijl van de inwoners en meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat meer inwoners een positieve, gezonde leefstijl hebben en dat meer inwoners duurzaam maatschappelijk actief zijn, hun talent ontwikkelen en zich deel voelen uitmaken van de samenleving en/of zich daarvoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het concept ‘positieve gezondheid’, waarbij we vooral uitgaan van het potentieel van de mensen en zijn of haar vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Door zo vroeg mogelijk (de kans op) problemen te signaleren en waar mogelijk collectieve en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden, willen we de kans op zwaardere problematiek verminderen. Ook willen we optimale ontwikkelkansen voor jeugdigen aanbieden zodat een goede basis voor de toekomst wordt gelegd. Om dit alles te realiseren werken we samen met inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en zorgprofessionals.


Wat gaan we ervoor doen?

In 2024 hebben we een nieuw integraal beleidskader sociaal domein waarin onze maatschappelijke doelen en focus voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. Het beleidskader zal in het teken staan van vertrouwen in de inwoners, positieve gezondheid en transformatie. Daarnaast werken we in 2024 met een nieuw integraal plan ‘Sport, Preventie en Sociale basis’, gekoppeld aan het Gezond en Actief Leven Akkoord. Reeds bestaande initiatieven zoals onder andere ‘passend sporten’, ‘Welzijn op recept’ en de methodiek ‘Gezonde jeugd’, worden voortgezet. Een werkgroep van inwoners met expertise richt zich op de realisatie van een work-outveld. Daarmee wordt bewegen en sporten voor inwoners mogelijk gemaakt en gestimuleerd. Ook ondersteunt de gemeente ’t Woudje, een participatieproject waar jongeren, geholpen door het jongerenwerk, zelf ontmoetingsgelegenheden organiseren op basis van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Vanuit een participatieproces wordt ertoe gewerkt naar een ontmoetingsplaats die vijf keer plaatsvindt voor jongeren in Woudenberg van 15 tot 18 jaar. Een plek waar jongeren op vrijdag- of zaterdagavond kunnen proeven van het uitgaansleven.

In het nieuwe integrale plan ‘Sport, Preventie en Sociale Basis’ worden de afzonderlijke interventies meer aan elkaar gekoppeld waardoor ze effectiever en breder inzetbaar zijn voor de inwoners. We bevorderen de inclusieve samenleving in 2024. Hiervoor stellen we een Lokale Inclusie Agenda op waar plannen verder worden uitgewerkt. Het sportbeleid richt zich specifiek op inclusie en diversiteit; de ambitie is om sporten mogelijk te maken voor alle inwoners. Bijvoorbeeld de afspraken die we willen maken met (sport)verenigingen over genderneutrale faciliteiten en de gesprekken die we willen voeren met een panel van fysiek beperkte inwoners over het verbeteren van de toegankelijkheid in Woudenberg.

Door de verwachte toename van kwetsbare mensen in onze gemeente, de daling van de budgetten voor zorg en ondersteuning en de krapte op de arbeidsmarkt onder zorgprofessionals, zetten we in op versteviging en verbreding van een aanbod van laagdrempelige voorzieningen waar ontmoeting en persoonlijk contact centraal staan. Inwoners (met lichte) ondersteuningsvragen of behoefte aan sociaal contact weten waar ze terecht kunnen en gaan hier makkelijk naartoe. Om dit te realiseren richten wij ons op het bevorderen van de fysieke en sociale toegankelijkheid van de bestaande voorzieningen (onder andere bij sportverenigingen, seniorenverenigingen, Dementalent, activiteiten in het Cultuurhuis en bij kerken) en brengen wij deze in verbinding met nieuwe initiatieven. Zoals een inloop voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en ontmoetingsplekken voor bijvoorbeeld jongeren. Deze losse (bestaande en nieuwe) initiatieven vragen coördinatie om de integraliteit te borgen en dubbelingen te voorkomen. We werken aan structurele financiering zodat deze beweging voor meerdere jaren geborgd is.

In het kader van de woondeal, moeten we als gemeente een woonzorgvisie opstellen. Momenteel laat de provincie onderzoek doen naar de woningbehoefte van de in de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting aangegeven doelgroepen, waaronder ouderen, jeugdigen en volwassenen uit zorginstellingen en mensen met een migratieachtergrond. De gemeenten hebben daarna inzicht in de totale regionale opgave. Na besluitvorming over de verdeling van de opgave in de regio, weten we wat ons in Woudenberg te doen staat en kunnen we de lokale opgave verwerken in onze woonzorgvisie. Deze is naar verwachting medio 2024 gereed. Ondertussen starten we met stakeholders en inwoners een werkgroep Wonen en zorg 2040. Hieraan werken we met betrokken partijen en inwoners aan een plan, om mensen die in de toekomst verpleegzorg nodig hebben, terwijl er geen verpleegzorgplekken zijn, langer thuis te laten wonen met de juiste ondersteuning.