Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Rechtmatigheidsverantwoording college 2024

Rechtmatigheidsverantwoording college 2024

Vanaf het jaar 2023 geeft het college een rechtmatigheidsverantwoording af. In de huidige situatie toetst de (externe) accountant jaarlijks de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid van hoe de gemeente heeft gehandeld. Rechtmatigheid houdt in dat de gemeente de wet- en regelgeving gevolgd heeft voor alle baten en lasten. De controleverklaring van de accountant over de rechtmatigheid wordt opgenomen in de jaarrekening. Vanaf 2023 legt het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoording af over de rechtmatigheid in de jaarrekening. Deze verantwoording wordt in de jaarrekening opgenomen bij de paragraaf Bedrijfsvoering. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording wordt getoetst. Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken.