Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Aanvullende incidentele middelen personeel

Aanvullende incidentele middelen personeel

In de middelen is opgenomen een incidenteel bedrag van € 120.000 voor de jaren 2024 en 2025. Dit bedrag komt ten goede aan een kwaliteitsimpuls op het proces en de inhoud van vergunningverlening, toetsing en handhaving. Het gaat om tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor procesverbeteringen.

Verder is er € 50.000 gereserveerd voor mogelijke salarisverhogingen vanwege het passeren van de grens van 14.000 inwoners. Indien deze grens voor twee jaar wordt overschreden hebben bestuurders in de betreffende gemeente recht op een hogere vergoeding en is er ook sprake van een surplus dat moet worden nabetaald. Deze regelingen zijn wettelijk vastgelegd door het Rijk en verplicht. De vergoedingen van bestuurders en raadsleden in de gemeente Woudenberg zijn opgenomen in de totale loonsom, de griffie wordt in deze begroting wel verplaatst naar een eigen budget, dat de griffie dan ook zelf kan beheren (in overleg met de gemeenteraad als werkgever).

Er komt een nieuwe telefoonregeling voor het personeel. Omdat medewerkers veel flexibeler zijn gaan werken is een vast toestel geen optie meer bij de uitrol van een nieuwe telefooncentrale. Een mobiele telefoon hoort bij de standaarduitrusting van een medewerker. Om dit te kunnen realiseren is er extra budget nodig van € 18.000.

De aanvullende incidentele en structurele middelen maken nog geen onderdeel uit van genoemde bedragen.

Bedragen in euro's