Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Algemene belastingen

Algemene belastingen

Onroerende zaakbelastingen

De gemeente Woudenberg laat in 2024 de OZB-tarieven met de volgende percentages stijgen:

Woningen          3,1%   (3,1% inflatiecorrectie, conform besluit Kadernota 2024-2027 raad juni 2023)

Niet-woningen  3,1%   (3,1% inflatiecorrectie, conform besluit Kadernota 2024-2027 raad juni 2023)


Dividenden

De gemeente Woudenberg ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit voor 2024 van:

Bank Nederlandse Gemeenten                      €   8.000

Dividend Vitens                                                €           0


Saldo financiering

De gemeente Woudenberg heeft ter financiering van haar activiteiten in totaal € 6,2 miljoen aan geldleningen opgenomen. Hiervan wordt € 2,4 miljoen in 2024 afgelost. De totale rentelasten van de leningen bedraagt € 37.525 (gemiddeld 0,6 %). Gezien de lage rente lasten wordt pas achteraf bij de jaarrekening 2024 bekeken of we rente gaan toerekenen aan investeringen en grondexploitaties.