Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Gemeentefonds

Gemeentefonds (algemene uitkering)

De raming van de algemene uitkering 2024 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2023. Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2024 zijn voor de gemeente Woudenberg de volgende punten van belang:

  • Accres-ontwikkeling septembercirculaire 2022 (voordelig effect);
  • Accres-ontwikkeling meicirculaire 2023 (voordelig);
  • Nominale ontwikkeling septembercirculaire 2022 en meicirculaire 2023 (nadelig);
  • Eenmalige rijksbijdrage financieringssystematiek 2026 en 2027 (voordelig);
  • Hoeveelheidsverschillen, onder andere toename inwoners, woningen, etc. (voordelig);
  • Definitieve extra middelen jeugdzorg 2024 en 2025 (voordelig);
  • Correctie WOZ waarden (nadelig).