Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële toelichting

Financiële toelichting Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in euro's

Algemene uitkering (aanpassing n.a.v. septembercirculaire 2022 en meicirculaire 2023)

Aanpassing algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire 2022 en meicirculaire 2023. In de meicirculaire 2023 zijn de extra middelen voor Jeugdzorg voor de jaren 2024 en 2025 definitief geworden, namelijk € 728.760 en € 446.078. De in de begroting 2023-2026 opgenomen stelposten van € 961.101 en € 575.901 voor de jaren 2024 en 2025 komen hiermee te vervallen (zie toelichting programma 5 Dienstverlening).

OZB woningen eigenaar

De opbrengst OZB woningen eigenaar is verhoogd als gevolg van:

 • Aanpassing budget in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering voor 2024 van 3,1%;
 • Op basis van de ervaringscijfers 2021-2023 is de opbrengst structureel verhoogd met € 25.000;
 • Compensatie geraamde kosten no cure no pay bureau’s.

De aanvullende verhoging van de opbrengst van € 25.000 leidt niet tot aanpassing van het tarief / hogere aanslag voor inwoners en bedrijven.


OZB niet-woningen eigenaar

Aanpassing budget in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering voor 2024 van 3,1%. Daarnaast is op basis van de ervaringscijfers 2021-2023 de opbrengst structureel verhoogd met € 45.000. De aanvullende verhoging van de opbrengst van € 45.000 leidt niet tot aanpassing van het tarief / hogere aanslag voor inwoners en bedrijven.


OZB niet-woningen gebruiker

Aanpassing budget in verband met automatisch in begroting verwerkte indexering voor 2024 van 3,1%. Daarnaast is op basis van de ervaringscijfers 2021-2023 de opbrengst structureel verhoogd met € 25.000. De aanvullende verhoging van de opbrengst van € 25.000 leidt niet tot aanpassing van het tarief / hogere aanslag voor inwoners en bedrijven.


OZB nieuwbouw

Hogere OZB 2027 ten opzichte van 2026 als gevolg van toename aantal woningen (€ 30.000).


Toeristenbelasting

Hogere opbrengst als gevolg van indexering van het tarief met 3,1%.


Hondenbelasting

In 2022 en 2023 hebben er controles hondenbelasting aan huis plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze controles zijn er tientallen honden aangemeld. Op basis van de ervaringscijfers 2022 en 2023 kan de opbrengst structureel verhoogd worden naar € 79.000 (waarvan € 2.000 als gevolg van de tariefsverhoging van 3,1%).


Algemene uitkering (aanpassing naar aanleiding van de definitieve meicirculaire 2023 waar kosten bij de programma’s tegenover staan).

In de meicirculaire 2023 zijn op een aantal specifieke beleidsterreinen aanpassingen doorgevoerd in de algemene uitkering die financiële consequenties hebben voor diverse posten in de begroting bij de andere programma’s. Het gaat om de volgende posten:

 • Extra middelen inburgering (alleen voor 2024);
 • Extra middelen verkiezingen (2024-2027);
 • Extra middelen voorschoolse voorziening peuters (2024-2027);
 • Extra middelen armoedebestrijding kinderen (2024-2027);
 • Extra middelen Wmo t.b.v. compensatie prijsverhogingen (2025-2027);
 • Rijksmiddelen voor uitvoering Wet Goed Verhuurderschap (2024-2027);
 • Extra middelen i.v.m. terugdraaien eigen bijdrage HH Wmo (2025-2027);
 • Minder middelen i.v.m. herinvoering eigen bijdrage Wmo (2026-2027);
 • Minder middelen i.v.m. vervallen uitkering combinatiefuncties/buurtsportcoaches (2024-2027).


Dividend

Aanpassing op basis van de dividenduitkeringen BNG van 2021 en 2022.


Renteresultaat

Bij de algemene dekkingsmiddelen is de rentetoerekening aan de 5 programma's verantwoord. Op dit moment wordt er geen rente toegerekend aan de producten. Het resultaat hier betreft de rentekosten van een geldlening die wij verwachten aan te moeten trekken in 2024. Achteraf bij de jaarrekening wordt bezien of rentetoerekening aan de producten noodzakelijk is.