Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Maatschappelijk effect 3

Maatschappelijk effect 3: Ja, mits als basis voor vergunningverlening en ruimtelijke plannen en het faciliteren van particulier initiatief

Wat willen we bereiken?

Woudenberg wil het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk goed onderhouden en 'beleefbaar' maken. Dit is belangrijk voor de identiteit van Woudenberg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nota ruimtelijke kwaliteit, de Structuurvisie Woudenberg 2030 en de oplegger. Het cultuurerfgoed in de vorm van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en landgoederen draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal dorp. Het is van belang is om deze voor de toekomst te behouden. Het wordt nader uitgewerkt in bestemmingsplannen en in de toekomst in het Omgevingsplan. De rol van de gemeente kan veranderen en dat wordt juridisch verankerd door de komst van de Omgevingswet. Het bieden van maatwerk en meer aandacht voor gezondheid en leefbaarheid zijn het uitgangspunt voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij is ruimte voor een proactieve houding en inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De participatiewijzer biedt een goede basis voor het ontwikkelen van lokaal maatwerk, waarvoor wij binnen de kaders van rechtszekerheid ruimte bieden in ons beleid en in onze dienstverlening.


Wat gaan we ervoor doen?

Doel is een actueel Omgevingsplan met aandacht voor de versterking van het karakter, maar ook ruimte voor toekomstgerichte doorontwikkeling. Wij faciliteren projecten en voeren deze deels uit zoals opgenomen in de Structuurvisie. Daarbij zetten wij in op het ontwikkelen van inbreidingslocaties en gaan wij in gesprek over uitbreidingslocaties en de voortzetting van Hoevelaar. Daarbij gelden de uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, gezondheid, het convenant duurzame woningbouw en een goede balans tussen natuurwaarden en economische belangen.

Het gedachtengoed van de Omgevingswet, ruimte voor lokale afweging en maatwerk, past geheel bij onze uitgangspunten. De komende jaren zal dit doorwerken in het totaal van de dienstverlening en alle producten die daar onderdeel van zijn. Het wettelijke overgangsrecht zal daarbij de uiterste grens zijn. Vanuit de afwegingen van dienstbaarheid, rechtszekerheid en betaalbaarheid, worden daarbinnen praktische keuzes gemaakt. Zolang de praktische hulpmiddelen (o.a. 1 omgevingsplan) nog niet gereed zijn, zal de persoonlijke dienstverlening aan de initiatiefnemer daarvoor de basis vormen. Hierbij is de dienstverlening en ondersteuning via de RUD voor onderdelen van grote waarde. Naast overleg en vergunningverlening dragen we ook middels toezicht en handhaving bij aan een veilig, gezond en aantrekkelijk Woudenberg.

De RUD Utrecht is onze uitvoeringsdienst, bestaande uit vergunningverleners, handhavers en ondersteunende medewerkers, waarmee we samenwerken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet in het vizier werd de noodzaak voor de RUD, om als organisatie door te groeien, belangrijker en in lijn hiermee wordt het eerder gestarte proces Kleur Bekennen en de voorbereiding op de gewijzigde taakstelling onder de Omgevingswet gecombineerd. Het gaat daarbij onder andere om de bodemtaken die op grond van de Omgevingswet verschuiven van de provincie naar gemeenten, maar ook om welke nieuwe werkafspraken gemaakt moeten worden om de integrale dienstverlening van de Omgevingswet te kunnen uitvoeren. De precieze invulling van de verschuiving van het bevoegd gezag voor de bodemtaken onder de Omgevingswet moet echter nog definitief gemaakt worden. Ook is er nog geen volledige helderheid over wat de wettelijke basistaken zijn. De RUD Utrecht is, gezamenlijk met haar deelnemers, druk bezig om hier zo snel mogelijk helderheid in te krijgen. Hierbij zijn zij echter ook afhankelijk van andere partijen zoals het Rijk. De financiële vertaling daarvan is daarom nog niet volledig inzichtelijk gemaakt. In de begroting gaan wij daarom nu uit van de best mogelijke inschatting die de RUD Utrecht op dit moment kan maken van de hoogte van de kosten voor de gemeente Woudenberg onder de Omgevingswet.