Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële toelichting

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen

Bedragen in euro's

Toelichting:

  • + = begrotingsoverschot
  • - = begrotingstekort


Wet kwaliteitsborging bouw

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast een stelselwijziging worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken.

Via de algemene uitkering is voor de komende jaren (t/m 2026) extra geld ontvangen voor Wet kwaliteitsborging bouw. Het extra geld ad. € 9.680 is ook als uitgavenpost ingeboekt.

RUD

De programmabegroting van de RUD laat zien dat de totale bijdrage van Woudenberg aan de RUD in 2024 stijgt naar € 449.000. In de begroting 2023-2026 van Woudenberg is voor begrotingsjaar 2024 rekening gehouden met een totale bijdrage van € 388.000. Aan de raad wordt gevraagd de totale bijdrage te verhogen met € 61.000.


Grondexploitaties (wijzigingen in saldo)

De winsten en verliezen op grondexploitaties loopt via de reserve grondbedrijf. Voor de begroting is dit budgettair neutraal.


Overige (kleine) posten

De overige kleine verschillen in programma 4 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 2.647 vanaf 2024 oplopend naar € 4.779 in 2027. Dit betreft: Pakket routes en paden en belastingen/heffingen, indexering huur volkstuinen en correctie indexering marktgelden.

Woonbeleid (uitvoering woonvisie)

In 2023 wordt de Woonvisie vastgesteld. In 2024 gaan wij hier actief mee aan de slag. Dit doen wij door samen te werken met Omnia Wonen. Wij willen hierbij onder andere een verhuiscoach inzetten om de realisatie van doorstroming in de sociale huursector te bevorderen. Als gemeente bieden wij de mogelijkheid om een (financiële) bijdrage te doen in de daadwerkelijke verhuiskosten. Hierover maken wij concrete afspraken in de prestatieafspraken 2024. Hiervoor wordt een structureel budget gevraagd van € 9.000.

Woonbeleid (opstellen woonvisie en woonbehoefteonderzoek)

Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen 2 jaar wordt voorgesteld de kosten voor het opstellen van de Woonvisie en Woonbehoefteonderzoek te verhogen. Het woonbehoefteonderzoek vindt om de 2 jaar plaats en de woonvisie om de 4 jaar. De verhoging voor de jaren 2024 en 2026 is € 7.000 en voor 2027 € 27.000.

Budget Wet Goed Verhuurderschap

Via de algemene uitkering zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld vanwege de invoering Wet Goed Verhuurderschap. De gemeente krijgt een belangrijke rol in het handhaven van deze wet. Hiervoor is de komende jaren budget beschikbaar.

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk stelt hiervoor de komende jaren middelen beschikbaar via de regeling CDOKE. Met deze regeling kan Woudenberg onder andere collega’s aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt Woudenberg de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken.

Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen.

Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof. Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie of klimaatarmoede.

Rijksmiddelen uitvoering klimaat- en energiebeleid

Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk stelt hiervoor voor de komende jaren middelen beschikbaar (circa € 262.000) via de regeling CDOKE. Deze regeling loopt van 2023 tot en met 2025. Over het vervolg na 2025 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt dat deze regeling wordt vastgelegd in een wet. Hoe dit verder vorm wordt gegeven is op dit moment nog niet duidelijk. Rijk, provincies en gemeenten overleggen over hoe vorm wordt gegeven aan de langjarige zekerheid na 2025.

In de brief van minister Jetten (Klimaat en Energie) van 25 oktober 2022 aan gemeenten en provincies is de voorlopige verdeling aangegeven. Daarbij is aangekondigd dat de middelen na 2025 zullen worden gecontinueerd.

Onze toezichthouder, de provincie Utrecht, heeft aangegeven dat gemeenten het bedrag wat zij in 2023 ontvangen voor de klimaat- en energiegelden mogen opnemen als structurele baat in de begroting 2024 voor de jaren 2024 tot en met 2027. De toezichthouder gaat er daarbij wel vanuit dat gemeenten een gelijk bedrag aan extra lasten opnemen voor de klimaat- en energietaken.

Uren naar grondexploitaties

Door afname van grondexploitaties wordt het bedrag aan toerekening interne uren grondexploitaties met € 25.000 naar beneden bijgesteld (= nadeel).

Bijdrage regionale omroep (overheveling naar programma 1)

De bijdrage van de regionale omroep wordt volgens de financiële regelgeving overgeheveld naar programma 1 Kunst en cultuur.

Budget RO (overheveling naar salariskosten programma 5)

De structurele post inhuur Ruimtelijke ordening wordt overgeheveld naar salariskosten programma 5 aangezien voor deze werkzaamheden een medewerker in vaste dienst is aangenomen.

Budget vergunningverlening (overheveling naar salariskosten programma 5)

De structurele post inhuur vergunningverlening wordt overgeheveld naar salariskosten programma 5 aangezien voor deze werkzaamheden een medewerker in vaste dienst is aangenomen.

Loonkosten

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2023 wordt in 2024 € 243.000 meer loonkosten toegerekend aan programma 4. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.