Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Financiële toelichting

Financiële toelichting programma 2

Bedragen in euro's

Toelichting:

+ = begrotingsoverschot

- = begrotingstekort


Groot onderhoud buitenwegen

Bij het uitvoeren van groot onderhoud aan de buitenwegen wordt geadviseerd om te investeren in een duurzame verbeteringsmaatregel. Langs een aantal wegen in het buitengebied wordt geadviseerd zover daar nog geen sprake is om de onverharde bermen langs asfaltverhardingen te voorzien van een constructie van bermbeton of grasbetonblokken. Hierdoor ontstaan minder schades van gaten en kuilen door verkeer dat in de bermen rijdt en door opsluiting van het asfaltrijdek worden er minder randschades aan het asfalt veroorzaakt door met name zwaar (landbouw)verkeer. Belangrijk hierbij dat de verkeersveiligheid voor weggebruikers op de buitenwegen wordt verbeterd.

De eenmalige investeringsuitgave die hiermee gemoeid is circa. € 500.000 af te schrijven over een periode van 40 jaar. De investering kan men gefaseerd uitvoeren door de komende vijf jaar telkens een weg in het buitengebied uit te voeren en dit integraal op te pakken met het uitvoeren van onderhoud aan het asfaltrijdek.

Het betreft de bermen langs de buitenwegen Haarweg, Lambalgseweg, Strubbelenburg, Lambalgseweg, Voskuilerdijk en De Meent.


De planning en  de financiële consequenties van de eenmalige investeringsuitgave van € 500.000 zijn als volgt:

Bedragen in euro's

Bovengenoemde investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De extra kapitaallasten als gevolg van deze investering lopen op van € 4.250 in 2023 naar € 12.500 in 2027.

Openbaar groen

Voor het onderhoud openbaar groen worden medewerkers ingehuurd via Groenladder BV en Amfors Werksupport. In 2023 stijgen de loonkosten met 10 %, daarnaast wordt en voor 2024 rekening gehouden met een stijging van 5 %. De post inhuur derden stijgt hiermee met structureel € 37.500.

Begrafenisrechten

In de begroting 2023-2026 is de opbrengst begrafenisrechten structureel met € 25.000 naar beneden bijgesteld. Op basis van het ervaringscijfer 2022, de tariefstijging 2023 (5 %) en de nog te bepalen tariefstijging 2024 wordt voorgesteld de opbrengst begrafenisrechten vanaf 2024 structureel te verhogen met € 10.000.

Overige (kleine) posten

De overige kleine verschillen in programma 2 ten opzichte van de begroting 2023-2026 bedragen € 13.100 vanaf 2024. Dit betreffen:

  •     Onderhoud machines
  •     Indexering IBOR Extern bestek
  •     Abonnement VIA software (snelheids dataverkeer)

Terugdraaien van bezuinigingen

In de begroting 2023-2026 is structureel een stelpost van € 150.000 opgenomen inzake het terugdraaien van bezuinigingen. De raad heeft in februari 2023 een besluit genomen welke bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Deze zijn verwerkt in de verschillende programma’s van de begroting. Voor programma 2 gaat het om:

  •     Verkeer en vervoer (verkeersmaatregelen)
  •     Openbaar groen (maaien)
  •     Landschapsbeheer (voorlichting)

IBOR (overheveling naar kapitaallasten)

Betreft verschuiving aparte post in de begroting

Wandelpaden

Stijging vergoedingen gebruik wandelpaden vanaf 2024 met € 3.400. Daarnaast wordt een eenmalig impuls aangevraagd voor de wandelpaden in 2024 van € 10.000.

Openbaar groen

Betreft urenvermindering buitendienstmedewerker (8 uur) waarvoor ingehuurd gaat worden. Een budget van € 13.500 wordt overgeheveld van salariskosten (programma 5) naar het budget Openbaar groen (programma 2).

Uitbreiding begraafplaats

Betreft aanvullend krediet uitbreiding begraafplaats € 235.000 (afschrijving in 40 jaar). In 2012 is door de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 704.130 (incl. BTW). De afgelopen jaren (2016 en 2077) is € 148.000 van het beschikbare krediet gebruikt voor de realisatie en inrichting fase 1 van de uitbreiding. Er is dus nog een krediet beschikbaar van € 556.000. In 2023 dient verder gestart te worden met het realiseren en inrichten van de fases 2 tot en met 4 aangezien de begraafcapaciteit in fase 1 nog minimaal beschikbaar is.

Voor de verdere uitbreiding is in 2023 een kostenraming ontvangen van een externe partij. De kostenraming bedraagt € 791.000 (incl. BTW). Op basis van deze kostenraming wordt aan de raad een aanvullende investeringskrediet van € 235.000 (€ 791.000 - € 556.000) gevraagd. De extra kapitaallasten van dit aanvullend krediet bedragen jaarlijks € 5.875. Bij het nieuwe gedeelte van de begraafplaats zijn afwateringsproblemen ontstaan als gevolg van de destijds gestorte grond vanuit Het Zeeland. We willen deze problemen nu in één keer oplossen door aanvullend krediet aan te vragen.


Afval

Betreft mutatie in de exploitatie afval voor de jaren 2024-2027 ten opzichte van de begroting 2023-2026.

Riolering

Betreft de mutatie in de exploitatie riolering voor de jaren 2024-2027 ten opzichte van de begroting 2023-2026.

Loonkosten (verdeling per programma)

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2023 wordt in 2024 € 83.875 meer loonkosten toegerekend aan programma 2. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.

Kapitaallasten

Stijging/daling kapitaallasten op basis van actualisering investeringen programma 2.