Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Effect 3- Geen toenamen van wateroverlast

Effect 3- Geen toename van wateroverlast door klimaatontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag tijdelijk niet kan verwerken, waardoor gedurende een korte tijd “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden, moet worden losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering niet toe te laten nemen.

Wat gaan we ervoor doen?

De maatregelen uit het BWKP worden in de komende jaren (2020-2029) verder uitgevoerd. Herinrichting en daarmee aanleg regenwater riool in de wijk Laanzicht Oost wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. In 2024 wordt het nieuwe Waterplan opgesteld. Hierbij wordt tevens het huidige Waterplan geëvalueerd. Ook maken we een herberekening van het BWKP, welke is vastgesteld in 2019. Hiermee kunnen we de effecten van de genomen maatregelen monitoren en eventueel bijsturen indien wenselijk.

De samenwerking binnen het Platform Water Vallei en Eem wordt verder voortgezet, met name om de kwetsbaarheid binnen de regio te verminderen en kennis te vergroten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie.