Beleidsbegroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

Beleid

Beleid

Het beleid van onze gemeente is opgenomen in verschillende beleidsnota’s:

Beleidsstuk of beheerplan

Jaar

vaststelling

Planperiode

Wegenbeleidsplan ten behoeve van wegen in het buitengebied

1995


Hondenbeleidsplan

2004


Verkeersveiligheidsplan

2005


Bomenbeleidsplan

2006


Gladheidsbestrijdingsplan

2006


Parkeerbeleidsplan

2006


Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats Woudenberg

2007


Landschapsontwikkelingsplan, inclusief bijstelling

2009


Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

2014


Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

2015

2015-2039

Nota maatschappelijk vastgoed beleid

2015


Gebruikersovereenkomst met Stichting Beheer Sportpark De Grift

2023

2021-2025

Speelruimtebeleidsplan (Actieplan spelen ‘Samenspel’)

2016


Bomenverordening

2017


Visuele inspecties en onderhoudsplanning civiele kunstwerken

2022

2022-2026

Wegenbeheerplan

2023

2023-2027

Waterplan en Basis Waterketen Plan BWKP

2019

2020-2024

Groenbeleidsplan

2020


Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen

2020

2020-2035